Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Ma-lai-xi-a thăm chính thức Việt Nam

(Bqp.vn) - Nhận lời mời của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng BQP Việt Nam, Đoàn Đại biểu cấp cao BQP Ma-lai-xi-a do ngài Đa-tô Sê-ri Hi-sam-mu-đin Bin Tun Hút-sen, Bộ trưởng BQP Ma-lai-xi-a dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam từ 24-25/02/2015.

Loading the player ...

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Ma-lai-xi-a thăm chính thức Việt Nam

(Bqp.vn) - Nhận lời mời của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng BQP Việt Nam, Đoàn Đại biểu cấp cao BQP Ma-lai-xi-a do ngài Đa-tô Sê-ri Hi-sam-mu-đin Bin Tun Hút-sen, Bộ trưởng BQP Ma-lai-xi-a dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam từ 24-25/02/2015.

Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam

(Bqp.vn) - Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời xuất phát từ yêu cầu của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức và lãnh đạo. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam là tất yếu khách quan, là thực hiện sứ mệnh của giai cấp công nhân giao cho Đảng. Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của quân đội, từ yêu cầu của sự nghiệp cách mạng vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng thực hiện nguyên tắc lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội. Thực tiễn hơn 70 năm qua, từ khi Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân ra đời đến nay đã khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội là nhân tố quyết định mọi thắng lợi và sự trưởng thành của quân đội ta.