Kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập Quân đội Quốc gia In-đô-nê-xi-a

(Bqp.vn) - Tối 22/10/2014, tại Hà Nội, Phòng Tùy viên Quốc phòng In-đô-nê-xi-a tổ chức Lễ kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập Quân đội Quốc gia In-đô-nê-xi-a (5/10/1945-5/10/2014). Tham dự buổi lễ có ngài May-ơ-phát, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa In-đô-nê-xi-a; Trung tướng Bế Xuân Trường, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Tùy viên Quốc phòng, Tùy viên Quân sự các nước tại Việt Nam.

Loading the player ...

Kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập Quân đội Quốc gia In-đô-nê-xi-a

(Bqp.vn) - Tối 22/10/2014, tại Hà Nội, Phòng Tùy viên Quốc phòng In-đô-nê-xi-a tổ chức Lễ kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập Quân đội Quốc gia In-đô-nê-xi-a (5/10/1945-5/10/2014). Tham dự buổi lễ có ngài May-ơ-phát, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa In-đô-nê-xi-a; Trung tướng Bế Xuân Trường, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Tùy viên Quốc phòng, Tùy viên Quân sự các nước tại Việt Nam.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(Bqp.vn) - Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc, khoa học về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, có ý nghĩa lý luận, thực tiễn to lớn, đã và đang soi đường cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau. Một trong những vấn đề quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh là xây dựng nền quốc phòng gồm các nội dung cơ bản: Dựng nước và giữ nước, quốc phòng toàn dân (QPTD), toàn diện, hiện đại, độc lập, tự chủ, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.