Bộ trưởng Bộ Các lực lượng vũ trang nhân dân Triều Tiên thăm chính thức Việt Nam

(Bqp.vn) - Nhận lời mời của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng BQP nước ta, Đại tướng Pak Yong Sik, Bộ trưởng Bộ các Lực lượng Vũ trang Nhân dân Triều Tiên sang thăm chính thức nước ta từ 25-29/11/2015.

Loading the player ...

Tăng cường lãnh đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội vững mạnh trong tình hình mới

(Bqp.vn) - Kiên định quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bộ trưởng Bộ Các lực lượng vũ trang nhân dân Triều Tiên thăm chính thức Việt Nam

(Bqp.vn) - Nhận lời mời của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng BQP nước ta, Đại tướng Pak Yong Sik, Bộ trưởng Bộ các Lực lượng Vũ trang Nhân dân Triều Tiên sang thăm chính thức nước ta từ 25-29/11/2015.

Quan điểm của Đại tướng Hoàng Văn Thái về chiến tranh nhân dân Việt Nam

(Bqp.vn) - Đại tướng Hoàng Văn Thái là một cán bộ quân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước được giao những trọng trách trong LLVT nhân dân từ ngày đầu thành lập và có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển của nền quân sự cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Một trong những đóng góp đó là về quan điểm chiến tranh nhân dân Việt Nam, hoàn chỉnh lý luận và tổ chức thực tiễn chiến tranh nhân dân Việt Nam.