Số hiệu văn bản
Trích yếu
Mã xác nhận*  
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
TT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
61 18/2020/TT-BTTTT 20/08/2020 Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz và băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam
Chi tiết
Tải về
62 17/2020/TT-BTTTT 20/08/2020 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2"
Chi tiết
Tải về
63 92/2020/NĐ-CP 17/08/2020 Quy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh
Chi tiết
Tải về
64 90/2020/NĐ-CP 13/08/2020 Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Chi tiết
Tải về
65 1222/QĐ-TTg 11/08/2020 Ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Chi tiết
Tải về
66 1756/QĐ-BTNMT 11/08/2020 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Chi tiết
Tải về
67 1192/QĐ-TTg 05/08/2020 Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao
Chi tiết
Tải về
68 1180/QĐ-TTg 04/08/2020 Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc Viện kiểm sát nhân dân
Chi tiết
Tải về
69 1178/QĐ-TTg 04/08/2020 Ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế
Chi tiết
Tải về
70 2172/QĐ-BGDĐT 03/08/2020 Công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chi tiết
Tải về
71 88/2020/NĐ-CP 28/07/2020 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
Chi tiết
Tải về
72 3248/QĐ-BYT 22/07/2020 Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
Chi tiết
Tải về
73 20/2020/QĐ-TTg 22/07/2020 Về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương
Chi tiết
Tải về
74 3/2020/TT-BNV 21/07/2020 Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức
Chi tiết
Tải về
75 2258/QĐ-BQP 17/07/2020 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khen thưởng về Dân quân tự vệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
76 2203/QĐ-BQP 14/07/2020 Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
77 988/QĐ-TTg 09/07/2020 Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chi tiết
Tải về
78 80/2020/NĐ-CP 08/07/2020 Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam
Chi tiết
Tải về
79 79/2020/NĐ-CP 08/07/2020 Quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên
Chi tiết
Tải về
80 79/2020/NĐ-CP 08/07/2020 Quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên
Chi tiết
Tải về
Trang  << | < | ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | > | >> |