Số hiệu văn bản
Trích yếu
Mã xác nhận*  
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
TT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
81 1756/QĐ-BTNMT 11/08/2020 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Chi tiết
Tải về
82 1192/QĐ-TTg 05/08/2020 Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao
Chi tiết
Tải về
83 1180/QĐ-TTg 04/08/2020 Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc Viện kiểm sát nhân dân
Chi tiết
Tải về
84 1178/QĐ-TTg 04/08/2020 Ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế
Chi tiết
Tải về
85 2172/QĐ-BGDĐT 03/08/2020 Công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Chi tiết
Tải về
86 88/2020/NĐ-CP 28/07/2020 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
Chi tiết
Tải về
87 3248/QĐ-BYT 22/07/2020 Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
Chi tiết
Tải về
88 20/2020/QĐ-TTg 22/07/2020 Về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương
Chi tiết
Tải về
89 3/2020/TT-BNV 21/07/2020 Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức
Chi tiết
Tải về
90 2258/QĐ-BQP 17/07/2020 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khen thưởng về Dân quân tự vệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
91 2203/QĐ-BQP 14/07/2020 Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
92 988/QĐ-TTg 09/07/2020 Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chi tiết
Tải về
93 80/2020/NĐ-CP 08/07/2020 Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam
Chi tiết
Tải về
94 79/2020/NĐ-CP 08/07/2020 Quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên
Chi tiết
Tải về
95 79/2020/NĐ-CP 08/07/2020 Quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên
Chi tiết
Tải về
96 971/QĐ-TTg 07/07/2020 Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực công tác dân tộc
Chi tiết
Tải về
97 970/QĐ-TTg 07/07/2020 Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc Tòa án nhân dân
Chi tiết
Tải về
98 969/QĐ-TTg 07/07/2020 Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải
Chi tiết
Tải về
99 960/QĐ-TTg 07/07/2020 Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ
Chi tiết
Tải về
100 78/2020/NĐ-CP 06/07/2020 Về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam
Chi tiết
Tải về
Trang  << | < | ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | > | >> |