Chính phủ ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến cải cách thủ tục hành chính

(Bqp.vn) - Ngày 13/06/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết số 49/NQ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ.

Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Quốc phòng giai đoạn 2012 - 2015

(Bqp.vn) - Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện đồng bộ các nội dung cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về cơ chế tổ chức, xây dựng, quản lý, chỉ huy quân đội nhân dân, dân quân tự vệ, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về lĩnh vực quốc phòng trong phạm vi cả nước và xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

(Bqp.vn) - Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủ : Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Quy chế kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Quốc phòng

(Bqp.vn) - Thông tư số 186/2011/TT-BQP, ngày 24/10/2011 của Bộ Quốc phòng Ban hành Quy chế kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Quốc phòng.

Nghị định của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính

(Bqp.vn) - Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính

Trang  << | < | 1 | 2 | 3 |