Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

16:44 | 20/05/2020

(Bqp.vn) - Sáng 20/5, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội), Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ chín. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu khai mạc.


Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong quân đội (15:33 | 14/01/2016)

(Bqp.vn) - Phổ biến, giáo dục pháp luật là công tác thường xuyên, quan trọng đối với toàn quân, nhằm trang bị kiến thức và nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước của cán bộ, chiến sĩ. Trước yêu cầu cao của sự nghiệp xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc, công tác này cần tiếp tục được coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng.

Chỉ thị của Thủ tướng về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (21:55 | 13/01/2016)

(Bqp.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thông báo Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (21:52 | 13/01/2016)

(Bqp.vn) - Chiều 13/1, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, thật sự dân chủ và trách nhiệm cao. Ban Chấp hành Trung ương đã ra Thông báo hội nghị.

Công việc chuẩn bị Đại hội XII của Đảng cơ bản hoàn tất đúng yêu cầu, kế hoạch đề ra (21:47 | 13/01/2016)

(Bqp.vn) - Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, thật sự dân chủ và trách nhiệm cao, chiều 13/1, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu bế mạc hội nghị.

Tiếp tục chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (18:04 | 11/01/2016)

(Bqp.vn) - Sáng 11/1, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu khai mạc hội nghị.

Những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế qua 30 năm đổi mới (21:10 | 03/01/2016)

(Bqp.vn) - Ba mươi năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng có ý nghĩa trọng đại trong sự nghiệp phát triển của nước ta, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Sau 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện thật tốt các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thiết thực vào thành công của Đại hội (07:14 | 22/12/2015)

(Bqp.vn) - Sau 8 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, chiều 21/12, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu bế mạc hội nghị.

Thông báo Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (07:11 | 22/12/2015)

(Bqp.vn) - Chiều 21/12, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra sau 8 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao. Ban Chấp hành Trung ương đã ra Thông báo hội nghị.

Lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản trong quân đội trước yêu cầu mới (12:22 | 18/12/2015)

(Bqp.vn) - Văn hóa, văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản là những mặt công tác quan trọng góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (18:09 | 14/12/2015)

(Bqp.vn) - Ngày 14/12, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng khai mạc hội nghị.

Trang  << | < | ... | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |