Toàn quân nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017

17:21 | 12/01/2017

(Bqp.vn) - Năm 2016, toàn quân triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến mới, phức tạp, khó lường. Ở trong nước, thành công Đại hội XII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đã tạo động lực mới để xây dựng, phát triển đất nước và tăng cường quốc phòng, an ninh.


Toàn quân nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017 (17:21 | 12/01/2017)

(Bqp.vn) - Năm 2016, toàn quân triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến mới, phức tạp, khó lường. Ở trong nước, thành công Đại hội XII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đã tạo động lực mới để xây dựng, phát triển đất nước và tăng cường quốc phòng, an ninh.

Quốc hội Việt Nam với sự nghiệp tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (19:07 | 07/01/2017)

(Bqp.vn) - 71 năm qua, đồng hành cùng dân tộc, với vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng trưởng thành và phát triển, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Học viện Quốc phòng 40 năm xây dựng và phát triển (22:57 | 02/01/2017)

(Bqp.vn) - Sau Đại thắng mùa Xuân 1975, thống nhất đất nước, lịch sử dân tộc ta bước sang kỷ nguyên mới: Tổ quốc hoàn toàn độc lập, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Quân đội ta thực hiện hai nhiệm vụ lớn: xây dựng theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong bước ngoặt lịch sử trọng đại của cách mạng, ngày 21/2/1976, Học viện Quân sự Cao cấp - tiền thân của Học viện Quốc phòng ngày nay được thành lập.

Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội trong quá trình đổi mới quân sự, quốc phòng (09:52 | 22/12/2016)

(Bqp.vn) - Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, là lực lượng nòng cốt của cách mạng, công cụ sắc bén của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong đấu tranh thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội là nguyên tắc bất di bất dịch, bảo đảm cho Quân đội đứng vững trên lập trường giai cấp công nhân, có phương hướng chính trị - quân sự đúng đắn, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Tổng cục Tình báo, Bộ Quốc phòng (11:17 | 20/12/2016)

(Bqp.vn) - Ngày 19/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã tới thăm, làm việc với Tổng cục Tình báo Quốc phòng. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cán bộ chủ chốt của Tổng cục.

Thành tựu và kinh nghiệm trong 30 năm đổi mới quân sự, quốc phòng (06:02 | 16/12/2016)

(Bqp.vn) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, trong đó có lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Đây là bước ngoặt quan trọng, góp phần tạo sự chuyển biến toàn diện đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Toàn quốc kháng chiến - Bài học về rèn luyện bản lĩnh chính trị cho Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện nay (09:56 | 14/12/2016)

(Bqp.vn) - Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á ra đời, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc.

Quân đội dù trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào, cũng luôn một lòng một dạ trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân (*) (17:29 | 13/12/2016)

(Bqp.vn) - Ngày 13/12, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị quân chính toàn quân 2016 tổng kết các mặt công tác quân sự, quốc phòng và phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2016; triển khai nhiệm vụ và phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2017. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát huy tinh thần Toàn quốc kháng chiến, Quân đội Nhân dân quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (23:40 | 24/11/2016)

(Bqp.vn) - Thắng lợi của Toàn quốc kháng chiến cũng như trong suốt sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc đã để lại một trong những bài học kinh nghiệm sâu sắc về xây dựng LLVT cách mạng, xây dựng QĐND, do dân và vì dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng; sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Tăng cường công tác thông tin đối ngoại về quốc phòng trong tình hình mới (14:57 | 09/11/2016)

(Bqp.vn) - Công tác thông tin đối ngoại là một bộ phận trong công tác đối ngoại, công tác tư tưởng, nhằm tuyên truyền chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước, quảng bá hình ảnh và thành tựu trên các lĩnh vực của đất nước trong cộng đồng quốc tế. Trong đó, công tác thông tin đối ngoại về quốc phòng có vai trò quan trọng, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.

Trang   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | > | >> |