Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020

20:44 | 12/12/2020

(Bqp.vn) - Ngày 12/12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020, tại Thủ đô Hà Nội và trực tuyến đến hơn 80 điểm cầu trong cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì và có phát biểu kết luận quan trọng tại Hội nghị.

Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội hiện nay (17:09 | 16/04/2013)

(Bqp.vn) - Công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội có vị trí quan trọng đặc biệt, nhằm đảm bảo cho toàn quân luôn một ý chí “sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì CNXH”.

Thực hiện nghiêm quy chế, quy định, nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh quân sự năm 2013 (10:41 | 09/04/2013)

(Bqp.vn) - Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của QUTƯ và BQP, công tác tuyển sinh quân sự đã đạt được những kết quả tốt, có nhiều tiến bộ, đúng hướng, theo lộ trình chung của Nhà nước, chấp hành nghiêm quy chế của Bộ GD&ĐT, quy định của BQP.

Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là thiết thực góp phần hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, quân sự (21:37 | 07/04/2013)

(Bqp.vn) - Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là chủ trương nhất quán và lâu dài của Đảng, Nhà nước ta; là yêu cầu khách quan trong hoạt động kinh tế - xã hội, nhất là trong lĩnh vực kinh tế-tài chính. Đây là vấn đề cần được nhận thức đầy đủ, sâu rộng không chỉ trong lĩnh vực chi tiêu, sử dụng nguồn lực xã hội mà còn cả trong cách thức xem xét nội dung, mức độ huy động các nguồn lực.

Toàn quân đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện (18:22 | 06/04/2013)

(Bqp.vn) - Trước yêu cầu xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, ngày 20/12/2012 Quân ủy Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 765-NQ/QUTW về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị cần tổ chức tốt việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết này.

Mục tiêu, yêu cầu và một số giải pháp thực hiện công tác tuyển sinh quân sự năm 2013 (16:55 | 05/04/2013)

(Bqp.vn) - Để đảm bảo một kỳ tuyển sinh nghiêm túc, đúng quy chế, các trường quân đội tiếp tục thực hiện “Ba chung” với các trường đại học, cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Thường trực Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đề xuất chủ trương và các giải pháp trong công tác tuyển sinh quân sự năm 2013 cơ bản ổn định như những năm trước.

Quân khu 1 xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp” (23:00 | 04/04/2013)

(Bqp.vn) - Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) là chủ trương chiến lược của Đảng. Trong những năm gần đây, nhất là sau khi có Luật DQTV, Quân khu 1 đã tạo được bước chuyển biến tích cực đối với công tác quan trọng này. Đây là cơ sở để Quân khu tiếp tục xây dựng lực lượng DQTV ngày càng “vững mạnh, rộng khắp”.

Quân đội tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng (21:13 | 01/04/2013)

(Bqp.vn) - Sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng là một trong những chức năng, nhiệm vụ chiến lược, lâu dài của quân đội ta. Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, ngày 25/9/2012, Quân ủy Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 520-NQ/QUTW về “Lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng của Quân đội đến năm 2020”. Toàn quân cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết này, tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ trên mặt trận lao động sản xuất.

Trọng tâm công tác phụ nữ và phong trào Phụ nữ Quân đội năm 2013 (17:12 | 22/03/2013)

(Bqp.vn) - Năm 2013 là năm bản lề toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Đối với Quân đội, năm 2013 cũng là năm thứ hai quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI (2012-2017), Chương trình hành động của Phụ nữ Quân đội 5 năm (2011-2016).

Nâng cao hiệu lực công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ (10:18 | 13/03/2013)

(Bqp.vn) - Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, việc nâng cao hiệu lực công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ phải tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc.

Phát huy thành tích năm 2012, toàn ngành Quân y quyết tâm thực hiện tốt chức năng tham mưu và các mặt công tác năm 2013 (16:57 | 07/03/2013)

(Bqp.vn) - Năm 2012, được sự quan tâm, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị và sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các cơ quan chức năng liên quan, toàn ngành Quân y đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động phát huy nội lực, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu theo kế hoạch đã được thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt.

Trang  << | < | ... | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ... | > | >> |