Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020

20:44 | 12/12/2020

(Bqp.vn) - Ngày 12/12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020, tại Thủ đô Hà Nội và trực tuyến đến hơn 80 điểm cầu trong cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì và có phát biểu kết luận quan trọng tại Hội nghị.

Phụ nữ Quân đội trước yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (16:56 | 06/03/2013)

(Bqp.vn) - Phụ nữ Quân đội có vai trò to lớn trong các cuộc kháng chiến trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới ngày nay. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới đòi hỏi phải tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò của Phụ nữ Quân đội, góp phần bảo đảm cho toàn quân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Huy động sức mạnh tổng hợp bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới (13:34 | 28/02/2013)

(Bqp.vn) - Biên giới quốc gia có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Biên giới quốc gia vững mạnh, ổn định là điều kiện tiên quyết bảo đảm cho một quốc gia độc lập duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm; phải được quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt, có hiệu quả và là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị.

Quán triệt Nghị quyết 513 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ động thực hiện tốt công tác tài chính quân đội năm 2013 (10:10 | 22/02/2013)

(Bqp.vn) - Quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 513-NQ/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Công tác tài chính quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo, các đơn vị, trước hết là cấp ủy, chỉ huy các cấp, trực tiếp là ngành Tài chính Quân đội cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tài chính, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Nhân rộng mô hình điểm trong lực lượng dân quân tự vệ (09:56 | 22/02/2013)

(Bqp.vn) - Triển khai xây dựng mô hình điểm dân quân tự vệ theo Đề án 1902 của Chính phủ trong hơn hai năm qua đã đạt được kết quả khá toàn diện. Đó là cơ sở để các địa phương, cơ quan, tổ chức đẩy mạnh xây dựng trên diện rộng, góp phần thực hiện nghiêm túc Luật Dân quân tự vệ.

Đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo trong năm 2013 (10:05 | 21/02/2013)

(Bqp.vn) - Năm 2013, công tác tuyên truyền biển, đảo tiếp tục đẩy mạnh nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, đảo và bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Binh chủng Thông tin liên lạc coi trọng thực hiện công tác kỹ thuật (14:51 | 20/02/2013)

(Bqp.vn) - Nhận thức rõ công tác kỹ thuật là đặc biệt quan trọng đối với Binh chủng, nhất là từ khi triển khai Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW, ngày 29/11/2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về “Lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới”, công tác kỹ thuật của Binh chủng đã có sự chuyển biến cơ bản, toàn diện, vững chắc và là một trong những đơn vị đi đầu về đổi mới, hiện đại hóa trang bị kỹ thuật của toàn quân.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Phải quan tâm rèn binh, chỉnh cán (09:48 | 01/02/2013)

(Bqp.vn) - “Quân đội phải cập nhật tốt tình hình, dự báo đúng đối tác, đối tượng, hiểu rõ những mối liên hệ có liên quan đến Việt Nam, đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Khi nắm rõ, hiểu sâu sẽ giúp chúng ta đề ra đối sách chủ động và kịp thời, không bị bất ngờ. Thời bình nhưng phải quan tâm rèn binh, chỉnh cán cho tốt, sẵn sàng quyết chiến và quyết thắng”

Quân đội thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng trong tình hình mới (16:58 | 23/01/2013)

(Bqp.vn) - Quân ủy Trung ương vừa ban hành Chỉ thị số 572-CT/QUTW “Về Quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới”. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này là một bảo đảm quan trọng để quân đội hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (21:12 | 19/01/2013)

(Bqp.vn) - Sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN đòi hỏi phải có nguồn nhân lực trình độ cao mới đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, gắn với nâng cao toàn diện chất lượng và hiệu quả công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chủ động phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ hậu cần năm 2013 (09:31 | 10/01/2013)

(Bqp.vn) - Vừa qua, Quân ủy Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 623-NQ/QUTW về Công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Quán triệt và thực hiện Nghị quyết, các đơn vị cần bám sát phương hướng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tình hình kinh tế - xã hội đất nước, chủ động phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hậu cần đã xác định.

Trang  << | < | ... | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ... | > | >> |