Toàn quân thực hiện tốt chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội trong tình hình mới

09:48 | 27/07/2022

(Bqp.vn) - Công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội là một trong những nội dung quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội, nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và các đối tượng chính sách, tạo động lực to lớn để xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhận thức rõ điều đó và trên cơ sở quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội, những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp đối với nhiệm vụ quan trọng này, đạt nhiều kết quả thiết thực.

Quán triệt Nghị quyết 513 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ động thực hiện tốt công tác tài chính quân đội năm 2013 (10:10 | 22/02/2013)

(Bqp.vn) - Quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 513-NQ/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Công tác tài chính quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo, các đơn vị, trước hết là cấp ủy, chỉ huy các cấp, trực tiếp là ngành Tài chính Quân đội cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tài chính, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Nhân rộng mô hình điểm trong lực lượng dân quân tự vệ (09:56 | 22/02/2013)

(Bqp.vn) - Triển khai xây dựng mô hình điểm dân quân tự vệ theo Đề án 1902 của Chính phủ trong hơn hai năm qua đã đạt được kết quả khá toàn diện. Đó là cơ sở để các địa phương, cơ quan, tổ chức đẩy mạnh xây dựng trên diện rộng, góp phần thực hiện nghiêm túc Luật Dân quân tự vệ.

Đẩy mạnh tuyên truyền về biển, đảo trong năm 2013 (10:05 | 21/02/2013)

(Bqp.vn) - Năm 2013, công tác tuyên truyền biển, đảo tiếp tục đẩy mạnh nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, đảo và bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Binh chủng Thông tin liên lạc coi trọng thực hiện công tác kỹ thuật (14:51 | 20/02/2013)

(Bqp.vn) - Nhận thức rõ công tác kỹ thuật là đặc biệt quan trọng đối với Binh chủng, nhất là từ khi triển khai Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW, ngày 29/11/2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về “Lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới”, công tác kỹ thuật của Binh chủng đã có sự chuyển biến cơ bản, toàn diện, vững chắc và là một trong những đơn vị đi đầu về đổi mới, hiện đại hóa trang bị kỹ thuật của toàn quân.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Phải quan tâm rèn binh, chỉnh cán (09:48 | 01/02/2013)

(Bqp.vn) - “Quân đội phải cập nhật tốt tình hình, dự báo đúng đối tác, đối tượng, hiểu rõ những mối liên hệ có liên quan đến Việt Nam, đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Khi nắm rõ, hiểu sâu sẽ giúp chúng ta đề ra đối sách chủ động và kịp thời, không bị bất ngờ. Thời bình nhưng phải quan tâm rèn binh, chỉnh cán cho tốt, sẵn sàng quyết chiến và quyết thắng”

Quân đội thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng trong tình hình mới (16:58 | 23/01/2013)

(Bqp.vn) - Quân ủy Trung ương vừa ban hành Chỉ thị số 572-CT/QUTW “Về Quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới”. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này là một bảo đảm quan trọng để quân đội hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (21:12 | 19/01/2013)

(Bqp.vn) - Sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN đòi hỏi phải có nguồn nhân lực trình độ cao mới đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, gắn với nâng cao toàn diện chất lượng và hiệu quả công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chủ động phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ hậu cần năm 2013 (09:31 | 10/01/2013)

(Bqp.vn) - Vừa qua, Quân ủy Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 623-NQ/QUTW về Công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Quán triệt và thực hiện Nghị quyết, các đơn vị cần bám sát phương hướng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tình hình kinh tế - xã hội đất nước, chủ động phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hậu cần đã xác định.

Triển khai thực hiện Nghị quyết của QUTƯ: Nắm vững nội dung, triển khai đồng bộ các giải pháp, xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới (23:52 | 07/01/2013)

(Bqp.vn) - Sau 8 lần bổ sung, điều chỉnh, tại Hội nghị QUTƯ diễn ra từ 13-16/12/2012, QUTƯ đã ban hành Nghị quyết về “Xây dựng đội ngũ cán bộ giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”.

Xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao (10:24 | 07/01/2013)

(Bqp.vn) - Đại tướng Phùng Quang Thanh trả lời phỏng vấn Báo QĐND về những chủ trương, biện pháp hoàn thành tốt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QS-QP và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2013 của Quân ủy Trung ương.

Trang  << | < | ... | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | > | >> |