TT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
81 1987/QĐ-TTg 31/10/2013 Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2013 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”
Chi tiết
Tải về
82 34/2013/TT-BYT 28/10/2013 Ban hành danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày
Chi tiết
Tải về
83 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP 22/10/2013 Hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ
Chi tiết
Tải về
84 136/2013/NĐ-CP 21/10/2013 Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
Chi tiết
Tải về
85 57/2013/QĐ-TTg 14/10/2013 Về trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chia
Chi tiết
Tải về
86 182/2013/TTLT-BQP-BTC 08/10/2013 Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng
Chi tiết
Tải về
87 101/2013/NĐ-CP 04/09/2013 Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Chi tiết
Tải về
88 16/NĐHN-BQP 03/09/2013 Về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/04/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ Quân đội đã phục viên, xuất ngũ
Chi tiết
Tải về
89 13/2013/TT-BLĐTBXH 21/08/2013 Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ
Chi tiết
Tải về
90 14/QĐHN-BQP 05/08/2013 Ban hành Quy định về khám bệnh, chữa bệnh đối với sĩ quan phục viên có đủ 15 năm phục vụ trong Quân đội
Chi tiết
Tải về
91 1237/QĐ-TTg 27/07/2013 Về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo
Chi tiết
Tải về
92 73/2013/NĐ-CP 15/07/2013 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc
Chi tiết
Tải về
93 06/NĐHN-BQP 24/06/2013 Quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ
Chi tiết
Tải về
94 56/2013/NĐ-CP 22/05/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
Chi tiết
Tải về
95 30/2013/QĐ-TTg 21/05/2013 Sửa đổi Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 122/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà soát phá bom, mìn, vật nổ
Chi tiết
Tải về
96 05/2013/TT-BLĐTBXH 15/05/2013 Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân
Chi tiết
Tải về
97 22/2013/QĐ-TTg 26/04/2013 Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
Chi tiết
Tải về
98 32/2013/NĐ-CP 16/04/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu
Chi tiết
Tải về
99 31/2013/NĐ-CP 09/04/2013 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
Chi tiết
Tải về
100 539/QĐ-TTg 01/04/2013 Về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015
Chi tiết
Tải về
Trang  << | < | ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | > | >> |