Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới

(Bqp.vn) - Đã gần một thế kỷ nay (90 năm kể từ ngày có Đảng), đối với nước ta, cứ mỗi lần tổ chức, tiến hành Đại hội toàn quốc của Đảng là một lần được coi như một sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước phát triển mới của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng lần này diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo; đất nước đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức với rất nhiều vấn đề mới đặt ra; cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng.

Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam với sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

(Bqp.vn) - Xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh, nhằm phát huy sức mạnh toàn dân tộc để bảo vệ Tổ quốc là luận điểm cách mạng, khoa học, xuyên suốt của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bản chất của nền QPTD nước ta là hòa bình, tự vệ, không chỉ đấu tranh chống ngoại xâm mà còn đấu tranh chống nội xâm, nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị để phát triển đất nước; tạo tiềm lực quốc phòng đủ mạnh trong thời bình, sẵn sàng chuyển thành tiềm lực quốc phòng bảo vệ Tổ quốc khi chiến tranh xảy ra.

Tổng cục Chính trị phối hợp với Bộ Tổng Tham mưu xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

(Bqp.vn) - Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, ra đời ngày 22/12/1944 và ngày này cũng là Ngày truyền thống của Tổng cục Chính trị (TCCT) QĐND Việt Nam. Sau khi thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang (LLVT) đã cùng Nhân dân cả nước tiến hành thắng lợi cuộc Cách mạng tháng Tám lịch sử năm 1945, đập tan ách đô hộ của phát xít Nhật và thực dân Pháp, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Để bảo vệ thành quả cách mạng và hệ thống chính quyền non trẻ, Đảng ta chủ trương đẩy mạnh xây dựng LLVT, trọng tâm là xây dựng Quân đội và các cơ quan tham mưu chiến lược của Quân đội, trong đó có Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) [1] vững mạnh, thực sự là cơ quan tham mưu chiến lược, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống “Trung thành - mưu lược, tận tụy - sáng tạo, đoàn kết - hiệp đồng, quyết chiến - quyết thắng” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(Bqp.vn) - Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Trước yêu cầu bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang và chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị thành lập Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (7/9/1945).

Công tác tư tưởng trước yêu cầu ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong tình hình mới

(Bqp.vn) - Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930 - 1/8/2020), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã có bài viết “Công tác tư tưởng trước yêu cầu ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong tình hình mới”.

Quân đội phát huy vai trò nòng cốt trong ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Bqp.vn) - Trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cùng với các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, Quân đội đã và đang phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, góp phần bảo đảm an toàn về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Phát huy giá trị chiến thắng 30/4/1975 trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

(Bqp.vn) - Ngày 30/4/1975 đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, kết thúc toàn thắng cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước lâu dài, gian khổ, ác liệt nhưng vô cùng vẻ vang của nhân dân ta. Đây là thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trong thế kỷ XX do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; viết tiếp trang sử hào hùng trong chặng đường dựng nước và giữ nước qua hàng nghìn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng

(Bqp.vn) - Hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là công tác văn kiện và công tác nhân sự, đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự Đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm thành công của Đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội. Để chuẩn bị thật tốt công tác đặc biệt quan trọng này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng có bài viết: “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng”.

Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện tốt chức năng đội quân công tác trong phòng, chống dịch COVID-19

(Bqp.vn) - Hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn phát huy tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lời khen ngợi của Bác Hồ kính yêu: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Thủ tướng chỉ thị: Cách ly toàn xã hội 15 ngày kể từ 0 giờ 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc

(Bqp.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Trang  << | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | > | >> |