Lấy ý kiến vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu (13:17 | 31/12/2020)

(Bqp.vn) - Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Chính phủ giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu.

Lấy ý kiến vào dự thảo 3 Thông tư về quy trình kỹ thuật, định mức chi phí, đơn giá trong điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn, vật nổ (16:17 | 30/10/2020)

(Bqp.vn) - Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Công binh, Cơ quan Thường trực Ban soạn thảo đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo của 3 Thông tư về quy trình kỹ thuật, định mức chi phí, đơn giá trong điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn, vật nổ. Để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức và cá nhân, tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện văn bản, Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng trân trọng giới thiệu toàn văn 03 dự thảo Thông tư nêu trên.

Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật, Quy trình quản lý chất lượng về rà phá bom mìn vật nổ (10:16 | 16/10/2020)

(Bqp.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Ban Soạn thảo Thông tư đã phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng 02 dự thảo: (1) Thông tư ban hành QCVN 01:2020/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều tra, khảo sát và rà phá bom mìn vật nổ; (2) Thông tư ban hành Quy trình Quản lý chất lượng trong điều tra, khảo sát và rà phá bom mìn vật nổ. Để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức và cá nhân, tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện văn bản, Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng trân trọng giới thiệu toàn văn 02 dự thảo Thông tư nêu trên.

Lấy ý kiến vào kết quả pháp điển Đề mục “Lực lượng dự bị động viên” (09:10 | 15/09/2020)

(Bqp.vn) - Thực hiện Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo đề mục, Bộ Quốc phòng chủ trì thực hiện pháp điển Đề mục thứ 9 “Lực lượng dự bị động viên” thuộc Chủ đề thứ 25 “Quốc phòng”.

Lấy ý kiến vào dự thảo Kế hoạch, Danh mục và Kết quả thực hiện pháp điển Đề mục Dân quân tự vệ (22:20 | 12/08/2020)

(Bqp.vn) - Ngày 22/11/2019, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua Luật Dân quân tự vệ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Thực hiện Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo đề mục, Bộ Quốc phòng đã thực hiện pháp điển Đề mục Dân quân tự vệ (Đề mục số 05 thuộc Chủ đề số 25).

Lấy ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn về quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng (09:38 | 30/06/2020)

(Bqp.vn) - Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 ban hành kèm theo Thông tư số 186/2019/TT-BQP ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao Tổng cục Chính trị chỉ đạo Cục Chính sách chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư hướng dẫn về quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng, thay thế Thông tư số 181/2016/TT-BQP ngày 04/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Lấy ý kiến vào dự thảo Thông tư quy định thời hạn người có chức vụ trong Quân đội không được thành lập, điều hành doanh nghiệp thuộc lĩnh vực trước đây mình quản lý (19:24 | 17/06/2020)

(Bqp.vn) - Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Thanh tra Bộ Quốc phòng, Cơ quan Thường trực Ban soạn thảo đã phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Thông tư quy định thời hạn người có chức vụ, quyền hạn trong Quân đội không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ; quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Lấy ý kiến kết quả pháp điển Đề mục “Cảnh sát biển Việt Nam” (17:33 | 22/05/2020)

(Bqp.vn) - Ngày 19/11/2018, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV thông qua Luật Cảnh sát biển năm 2018, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019 và thay thế Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam năm 2008. Thực hiện Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 17/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo đề mục, Bộ Quốc phòng chủ trì thực hiện pháp điển Đề mục thứ 8 “Cảnh sát biển Việt Nam” thuộc Chủ đề thứ 25 “Quốc phòng”.

Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình, Nghị định của Chính phủ về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh (18:15 | 24/04/2020)

(Bqp.vn) - Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 06/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Quốc phòng dự thảo Tờ trình, Nghị định của Chính phủ quy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh.

Lấy ý kiến vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 13/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục QP&AN (10:07 | 08/04/2020)

(Bqp.vn) - Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Tờ trình, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh. Để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức và cá nhân, tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện văn bản, Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo Tờ trình, Nghị định nêu trên.

Trang   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | > | >> |