Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội

18:01 | 29/12/2023

(Bqp.vn) - Ngày 29/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị quân chính toàn quân năm 2023. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu thăm quan khu trưng bày các thiết bị kỹ thuật tại hội nghị.

Hoàn thành toàn diện các mục tiêu

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng báo cáo đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định: Năm 2023, Quân đội thường xuyên nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước. Chủ động nghiên cứu, đề xuất nhiều chủ trương, chính sách lớn về quân sự, quốc phòng bảo đảm đồng bộ, thống nhất, phù hợp thực tiễn. Tham mưu hoàn thành có chất lượng tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI và ban hành Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược quân sự, quốc phòng. Trình Quốc hội thông qua dự án Luật Phòng thủ dân sự; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự; cho ý kiến dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp ngày càng vững chắc. Chủ động làm việc với Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và một số bộ, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương báo cáo tại hội nghị.

Toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực, SSCĐ, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng. Tuyên truyền, ngăn chặn hiệu quả khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Các cấp chủ động rà soát, điều chỉnh vị trí đóng quân, thao trường huấn luyện, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, phương án bảo vệ các công trình, mục tiêu trọng điểm. Chỉ đạo tổ chức chặt chẽ, chất lượng các cuộc diễn tập; chủ động các phương án, kịp thời điều động bộ đội, dân quân tự vệ, phương tiện phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn; tham gia giúp Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.

Triển khai nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng” đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh” theo Nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo. Hoàn thành có chất lượng giải quyết xuất ngũ và tuyển quân năm 2023. Công tác huấn luyện, đào tạo được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; chất lượng huấn luyện, đào tạo có nhiều chuyển biến, tiến bộ, sát thực tiễn nhiệm vụ. Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, khoa học quân sự đạt kết quả tích cực, một số nội dung có bước đột phá mới.

Quang cảnh hội nghị.

Coi trọng xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng được kiện toàn kịp thời theo lộ trình điều chỉnh tổ chức lực lượng, nêu cao tính chiến đấu, gương mẫu đoàn kết, phát huy tốt vai trò lãnh đạo. Toàn quân làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền. Chủ động định hướng tư tưởng trước những diễn biến mới, phức tạp, nhạy cảm của tình hình thế giới, khu vực, trong nước và xây dựng nhân tố chính trị tinh thần cho bộ đội. Tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Quán triệt, học tập nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, các tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trọng tâm là tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” và “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN thời kỳ mới”.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu thăm quan khu trưng bày trang thiết bị kỹ thuật tại hội nghị.

Triển khai hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Tiến hành hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong thực hiện nhiệm vụ; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng, biểu dương những thành tích, chiến công mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đạt được trong năm 2023.

Tán thành phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Báo cáo tổng kết tại hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, có đối sách xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục tham mưu ban hành các chủ trương, chính sách, pháp luật về quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong điều kiện mới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Quán triệt sâu sắc đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, với quan điểm dựa vào dân, “dân là gốc”, là trung tâm, là chủ thể. Tích cực tham gia xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, “thế trận lòng dân”, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc. Thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng. Phát huy tốt vai trò nòng cốt của các binh đoàn, đoàn kinh tế - quốc phòng tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển, đảo quốc gia.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Quân đội là lực lượng nòng cốt, chủ lực và quan trọng nhất trong bảo vệ Tổ quốc, vì vậy, phải tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, không gian mạng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ. Phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước; chủ động ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống. Quyết liệt thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng đúng kế hoạch, lộ trình; cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng, để đến năm 2025 hoàn thành mục tiêu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, là Đảng bộ gương mẫu về mọi mặt. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, sĩ quan vững mạnh, đặc biệt là đội ngũ tướng lĩnh phải có phẩm chất “Trí, dũng, nhân, tín, liêm, trung” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền. Thực hiện nền nếp, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng và các mặt công tác khác đáp ứng các nhiệm vụ. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng; nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ trong các lĩnh vực, tạo đột phá mới, làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa các loại vũ khí, trang bị, vật tư kỹ thuật, sản phẩm công nghiệp quốc phòng công nghệ cao,… đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại trong tình hình mới.

Chủ động, tích cực, triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Tham gia tích cực, có trách nhiệm các hoạt động quốc phòng, diễn đàn đa phương khu vực, quốc tế, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Tổ chức tốt Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; nhất là đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, canh trực biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa đã có nhiều cố gắng, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào kết quả chung của Bộ Quốc phòng năm 2023.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, toàn quân cần nhận rõ thuận lợi, khó khăn, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024; tiếp tục rà soát các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 - 2025 mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã xác định, trong đó tập trung chủ động nghiên cứu, nâng cao năng lực dự báo chính xác những vấn đề chiến lược tác động trực tiếp đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội; triển khai công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang chúc cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn mạnh khỏe, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Lương Cường trao Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng tặng các tập thể.

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng đã trao Cờ thi đua tặng 252 tập thể vì đã hoàn thành toàn diện các mặt công tác quân sự, quốc phòng, có đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã phát động phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2024 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, quyết thắng”.

File đính kèm:

Nguyên Hải - Mạnh Hùng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.