Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao sức mạnh Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

11:03 | 06/08/2019

(Bqp.vn) - Kỷ luật là sức mạnh của Quân đội. Vì vậy, cùng với đột phá về tổ chức biên chế, huấn luyện, đào tạo, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X còn xác định đột phá về chấp hành kỷ luật, pháp luật… nhằm xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương là chủ trương, giải pháp quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm cho Quân đội sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiện chủ trương đó, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

 

Thượng tướng Phan Văn Giang kiểm tra lễ tiết, tác phong học viên Học viện Phòng không - Không quân trên thao trường. (ảnh: phongkhongkhongquan.vn)

Nổi bật là, tình hình chấp hành kỷ luật, nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị an toàn trong toàn quân có chuyển biến, tiến bộ khá toàn diện, rõ nét. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ đối với việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các quy định của đơn vị không ngừng được nâng lên. Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung, hình thức, phương pháp và từng bước đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực; gắn công tác này với biện pháp quản lý hành chính, duy trì kỷ luật, kỷ cương và quan tâm đến đời sống của cán bộ, chiến sĩ. Các cơ quan tham mưu chiến lược của Bộ, nhất là Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, bám sát tình hình thực tiễn, chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ban hành các chỉ thị, văn bản và triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, quản lý kỷ luật. Công tác xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân chú trọng. Các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng vào chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn giao thông, xây dựng nền nếp chính quy được duy trì nghiêm túc, có sức lan tỏa mạnh mẽ... Nhờ đó, tư tưởng của đa số cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân ổn định, yên tâm công tác, gắn bó xây dựng đơn vị, tự giác chấp hành kỷ luật, pháp luật; các nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, công tác, học tập, sinh hoạt được duy trì chặt chẽ, nghiêm túc, khoa học; nội bộ đoàn kết, thống nhất, mối quan hệ cán bộ với chiến sĩ, cấp trên với cấp dưới được giải quyết hài hòa, phát huy tốt những giá trị, nét đẹp văn hóa quân sự, phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Bên cạnh kết quả đạt được, sự chuyển biến, tiến bộ của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân về chấp hành kỷ luật, xây dựng chính quy, xây dựng đơn vị an toàn chưa mạnh mẽ, sâu sắc, đồng đều, thiếu tính ổn định vững chắc. Công tác quản lý bộ đội chưa chặt chẽ, hiệu quả, đồng bộ ở các cấp; phương pháp, kinh nghiệm nắm, quản lý tư tưởng, xử lý kỷ luật bộ đội của cán bộ cấp phân đội chưa khoa học, thiếu chiều sâu, có xu hướng thiên về biện pháp hành chính và còn biểu hiện che giấu khuyết điểm. Tinh thần tự giác rèn luyện, chấp hành kỷ luật, quy tắc xã hội ở mọi lúc, mọi nơi của một số quân nhân, nhất là trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, khi ra ngoài doanh trại còn hạn chế. Khả năng dự báo, phòng ngừa vi phạm kỷ luật, tai nạn giao thông của cấp ủy, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị chưa cao. Đáng chú ý là, bản lĩnh, lập trường, năng lực quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, vật chất, đất quốc phòng… của một số cấp ủy, cán bộ chủ trì, thậm chí cả cán bộ cao cấp còn thiếu chặt chẽ, hiệu quả, dẫn tới vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, ảnh hưởng đến uy tín, bản chất, truyền thống, kết quả xây dựng đơn vị, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội, gây dư luận không tốt trong xã hội. Cùng với đó, những tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường, mạng xã hội và sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch đã và đang tác động trực tiếp đến tư tưởng, tình cảm, đời sống của cán bộ, chiến sĩ, đặt ra không ít khó khăn, thách thức đối với công tác quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật...

Để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, kịp thời ngăn ngừa, xử lý các vụ việc vi phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, sức mạnh chiến đấu của Quân đội, thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, bằng quyết tâm chính trị cao, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nội dung, biện pháp xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Trong đó, tập trung vào một số nội dung cơ bản sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với việc chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước. Trước hết, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp cần xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, cùng với việc thực hiện sắp xếp tinh, gọn bộ máy, tăng cường giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật… tạo nên sức mạnh chiến đấu của cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị cần tập trung quán triệt, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng1, các văn bản, hướng dẫn của Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị về giáo dục, quản lý, chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước. Từ đó, điều chỉnh, bổ sung các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, đột phá về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn trong huấn luyện, an toàn giao thông. Đồng thời, cụ thể hóa thành nội dung, yêu cầu, chỉ tiêu, biện pháp trong nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy, kế hoạch công tác của người chỉ huy, bảo đảm phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ, đối tượng quản lý tư tưởng, kỷ luật trong đơn vị, thuận lợi cho việc triển khai thực hiện, điều hành.

Để nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nội dung này, các cơ quan, đơn vị cần thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện nghiêm hệ thống quy chế, quy trình làm việc của lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Trên cơ sở rút kinh nghiệm xây dựng “điểm” đơn vị “vững mạnh toàn diện, tiêu biểu, mẫu mực” của Bộ, tổ chức nhân rộng, thực hiện trong toàn quân; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Chỉ thị 917 phù hợp với tình hình xây dựng đơn vị trong giai đoạn mới, trong đó, chú trọng xác định các chỉ tiêu, yêu cầu cụ thể cần đạt được về chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, xây dựng đơn vị an toàn. Trước mắt, toàn quân tiếp tục nỗ lực phấn đấu giảm tỷ lệ quân nhân vi phạm kỷ luật thông thường xuống dưới 0,3%, không có quân nhân đào ngũ; hạn chế các vụ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, không để xảy ra các vụ mất an toàn trong huấn luyện, diễn tập và tai nạn giao thông do yếu tố chủ quan gây ra. Để duy trì nghiêm kỷ luật, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần đưa nội dung, chỉ tiêu trên vào nghị quyết lãnh đạo hằng tháng, quý, năm; tổ chức quán triệt cho mọi quân nhân, công nhân viên thuộc quyền nắm chắc chủ trương, giải pháp cơ bản, dân chủ bàn biện pháp, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết; tăng cường quán triệt, giáo dục bộ đội nâng cao ý thức chấp hành mệnh lệnh, tuyệt đối phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo, quyết định của cấp ủy, chỉ huy cấp trên. Đồng thời, tăng cường các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong chấp hành kỷ luật, pháp luật, xây dựng đơn vị, đặc biệt trong thực hiện các nội dung, chỉ tiêu của Cuộc vận động 50, quyết tâm bứt phá, vươn lên xây dựng đơn vị “vững về chính trị, mạnh về quân sự, nghiêm minh về kỷ luật, có sức chiến đấu cao”, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình thực hiện, các cơ quan tham mưu chiến lược, nhất là Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, giúp đỡ các cơ quan, đơn vị, chú trọng đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đóng quân ở địa bàn phức tạp, công tác ở lĩnh vực nhạy cảm, dễ vi phạm kỷ luật, pháp luật và bộ phận công tác độc lập, xa sự quản lý, chỉ huy... Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần đổi mới phong cách lãnh đạo, sâu sát cơ sở, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương, sống có tình thương, trách nhiệm; chú trọng làm tốt công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm tìm ra biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo khoa học, hiệu quả, thiết thực hơn.

Hai là, tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước. Để xây dựng các cơ quan, đơn vị trong toàn quân ổn định vững chắc, không có quân nhân vi phạm nghiêm trọng kỷ luật, pháp luật, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiến hành nhiều biện pháp; trong đó, giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là nội dung cấp thiết cần phải được chú trọng thực hiện. Trước hết, các cơ quan, đơn vị cần tập trung đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác này theo hướng đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đối tượng quản lý, đặc điểm địa bàn và nhiệm vụ được giao. Nội dung tuyên truyền, giáo dục phải toàn diện, trong đó tập trung giáo dục cho bộ đội hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết phải chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật, pháp luật, từ đó xác định quyết tâm, trách nhiệm và ý thức tự giác trong chấp hành. Tổ chức thực hiện đầy đủ, chất lượng chương trình giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật hằng năm; chú trọng cập nhật những nội dung mới điều chỉnh, bổ sung của Điều lệnh quản lý bộ đội, các chỉ thị, văn bản về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật. Đặc biệt, cần coi trọng việc giáo dục ý thức chấp hành mệnh lệnh, chỉ thị của chỉ huy cấp trên, tinh thần tự giác chấp hành Pháp luật về giao thông đường bộ, đường thủy, đường không, Luật An ninh mạng và các quy tắc hoạt động xã hội, trật tự công cộng, văn hóa ứng xử công sở.

Hiện nay, các thế lực thù địch lợi dụng những hạn chế, khuyết điểm trong công tác quản lý bộ đội, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ… nhằm chống phá Quân đội, nhất là trên mạng xã hội. Vì vậy, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, trọng tâm là Bộ Tư lệnh 86, Vụ Pháp chế, Cục Tuyên huấn, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội… cần phối hợp chặt chẽ, thống nhất nội dung, chương trình, phương pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến, giáo dục pháp luật và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cũng như các cơ quan báo chí trong Quân đội thực hiện. Để công tác này đạt hiệu quả, toàn quân cần làm tốt việc tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực pháp luật, nhất là phương pháp, kỹ năng giáo dục, tư vấn, trợ giúp tâm lý, pháp lý cho đội ngũ cán bộ các cấp, trọng tâm là cán bộ chính trị, cán bộ cấp phân đội trực tiếp quản lý, chỉ huy bộ đội. Đồng thời, tích cực đổi mới phương pháp giáo dục, tuyên truyền trong quá trình huấn luyện, giảng dạy; tập trung phân tích, định hướng tư tưởng, trang bị cho bộ đội những kiến thức cơ bản, cần thiết trong tiếp nhận, xử lý thông tin, nâng cao cảnh giác, kiên quyết không để các thế lực thù địch lôi kéo, vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, nhất là trên không gian mạng. Cùng với đó, cần đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật với huấn luyện điều lệnh quản lý bộ đội theo chương trình cơ bản hằng năm và tổ chức lồng ghép vào các hoạt động của phong trào Thi đua Quyết thắng, thực tiễn quá trình công tác, học tập, sinh hoạt của bộ đội, tạo môi trường văn hóa pháp luật lành mạnh để bộ đội phấn đấu, rèn luyện. Thông qua giáo dục chính trị và các biện pháp hành chính, xây dựng cho bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới đất nước, tiến trình hiện đại hóa Quân đội; có ý thức kỷ luật, khả năng miễn dịch, sức đề kháng cao, vô hiệu hóa các căn bệnh tiêu cực của xã hội, sự tác động của mặt trái kinh tế thị trường và sự chống phá của các thế lực thù địch… đối với Quân đội, đảm bảo trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống người quân nhân cách mạng.

Ba là, thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý bộ đội, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Quân đội. Các cơ quan, đơn vị cần duy trì chặt chẽ, hiệu quả, nền nếp kế hoạch thời gian làm việc, huấn luyện, công tác, sinh hoạt, thực hiện nghiêm chế độ quản lý quân số theo phân cấp; kết hợp chặt chẽ giữa đơn vị, địa phương, gia đình tổ chức nắm chắc tư tưởng, quản chặt kỷ luật bộ đội, chú trọng các đối tượng quân nhân cá biệt, có biểu hiện bất thường về tâm lý, tình cảm, tái phạm lỗi, chậm chuyển biến, tiến bộ. Trên cơ sở đó, có biện pháp theo dõi, động viên, ngăn chặn, xử lý hài hòa, triệt để, không để vụ việc đơn giản trở thành phức tạp, bị động, bất ngờ trong cơ quan, đơn vị.

Để công tác quản lý tư tưởng, quản lý kỷ luật đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, các cơ quan, đơn vị cần chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ, kinh nghiệm, phương pháp quản lý con người, vũ khí, trang bị kỹ thuật và kỹ năng giải quyết các vấn đề nảy sinh về tư tưởng cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp cơ sở, sĩ quan mới ra trường. Kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây là chính; kết hợp giáo dục, thuyết phục với sử dụng biện pháp hành chính, lấy giáo dục, thuyết phục, cảm hóa, ngăn ngừa, đề phòng là chính, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Đồng thời, xử lý nghiêm minh, dân chủ, công bằng, minh bạch các trường hợp vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước; thông báo kịp thời các vụ việc vi phạm kỷ luật, pháp luật trong Quân đội hàng tháng, quý, làm cơ sở rút kinh nghiệm, định hướng tư tưởng, nhận thức, hành động cho bộ đội trong cơ quan, đơn vị và dư luận nhân dân trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện, mỗi người, mỗi cấp, mỗi ngành cần nắm chắc và vận dụng linh hoạt, hiệu quả chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác theo đúng quy định của điều lệnh, pháp luật; thực hiện cấp trên gương mẫu chấp hành trước cấp dưới, cán bộ gương mẫu trước chiến sĩ, cơ quan làm gương cho đơn vị. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần phát huy hiệu quả vai trò tham mưu, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, giúp đỡ của hệ thống cơ quan chức năng, nhất là cơ quan tác chiến, quân huấn, pháp chế, ủy ban kiểm tra, điều tra, bảo vệ an ninh… quyết tâm ngăn chặn, loại bỏ các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, lạm dụng chức, quyền, làm việc sai nguyên tắc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, chỉ huy đơn vị, dẫn đến vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị cần phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở, đẩy mạnh hoạt động thi đua, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, tìm rõ nguyên nhân, đề xuất biện pháp khắc phục khuyết điểm và biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích trong quản lý, chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, xây dựng đơn vị an toàn. Chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị địa bàn, xác định biện pháp quản lý bộ đội một cách khoa học, hiệu quả; quan tâm bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, tạo điều kiện cho họ yên tâm công tác, tích cực phấn đấu, rèn luyện theo các tiêu chí đã xác định. Đồng thời, chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tập trung nghiên cứu mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình câu lạc bộ quân nhân; tích cực xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị “sáng, xanh, sạch, đẹp” và đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, nhằm tạo điều kiện cho bộ đội tham gia rèn luyện sức khỏe, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, nhà trường và hệ thống cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trong Quân đội cần đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh phản bác kịp thời, hiệu quả luận điệu xuyên tạc, chống phá, thúc đẩy “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội của các thế lực thù địch, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa và uy tín của Quân đội.

“Kỷ luật là sức mạnh của Quân đội”. Quán triệt và thực hiện tốt tinh thần đó, sẽ góp phần xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu và khả năng sẵn sàng chiến đấu, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.


[1] - Chỉ thị 04/CT-BQP, ngày 09/02/2012 của Bộ Quốc phòng về việc “Tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật; phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; Chỉ thị 91/CT-BQP, ngày 22/11/2016 của Bộ Quốc phòng về việc “Tăng cường quản lý, giáo dục và chấp hành kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; Thông tư 192/2016/TT-BQP, ngày 26/11/2016 của Bộ Quốc phòng “Quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng”...

File đính kèm:

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (nguồn: Tạp chí QPTD)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.