Hình thành ý thức tự giác, trách nhiệm cá nhân và tình cảm yêu kính Bác ở mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân

18:32 | 18/05/2017

(Bqp.vn) - Sáng 18/5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc theo hình thức trực tuyến ở 63 điểm cầu trong cả nước sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương.

Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên

Báo cáo sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh trình bày đã nêu bật những kết quả bước đầu đạt được sau một năm thực hiện Chỉ thị. Nhận thức về Chỉ thị 05, về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nâng lên. Về cơ bản, toàn xã hội đều biết tới chủ trương lớn của Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị đang dần đi vào cuộc sống và trở nên thiết thực hơn. Qua thực hiện, xuất hiện ngày càng nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý, những điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực; nhiều đồng chí đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, làm việc khoa học... được nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhiều cấp ủy các cấp thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05 bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, trong đó có việc kế thừa kinh nghiệm và kết quả gần 15 năm liên tục thực hiện việc học tập và làm theo Bác...

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị cũng cho thấy, việc thực hiện Chỉ thị 05 vẫn còn tồn tại những hạn chế, khuyết điểm, nổi rõ là tính chủ động, sáng tạo của cấp ủy các cấp còn ít dẫn đến việc triển khai chưa thực sự phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương, đơn vị. Nhiều Ban, Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội chưa thực sự quan tâm chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan và chưa hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp thực hiện theo ngành dọc. Việc xây dựng kế hoạch làm theo còn lúng túng; tính tiền phong gương mẫu, tinh thần tự giác của nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn nhiều hạn chế...

Hội nghị đã xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm triển khai Chỉ thị 05 trong thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và xã hội. Cấp ủy các cấp cần chủ động, sáng tạo, kiên trì, sát sao, cụ thể để đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn liền với việc thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trước hết là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của nhân dân, báo chí, dư luận xã hội trong việc phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiêu biểu, đồng thời tạo dư luận rộng rãi trong phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, tha hóa quyền lực, lợi dụng uy tín cấp ủy, tổ chức Đảng để thực hiện ý đồ cá nhân của mình. Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; tổ chức học tập chuyên đề năm 2017 và chuyên đề của các năm tiếp theo bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả; kiên trì đưa nội dung các chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ ở các tổ chức đảng, chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đưa vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên…

Vai trò quan trọng của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh một số nội dung các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, Đảng ủy trực thuộc Trung ương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt các giải pháp trong thực hiện Chỉ thị 05 thời gian tới, trong đó nêu rõ tiếp tục quán triệt yêu cầu đã được nêu trong Chỉ thị của Bộ Chính trị. Đó là: “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu”. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nêu rõ, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn liền với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chú trọng Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thước đo quan trọng nhất vẫn là kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, trong việc góp phần xây dựng văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo về Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công việc thường xuyên cũng như đột xuất, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chỉ rõ, cấp ủy các cấp phải thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; lấy tư tưởng của Người để soi rọi suy nghĩ và hành động, đổi mới tác phong làm việc, thật sự dân chủ, khoa học, sát dân, “nói đi đôi với làm”, tạo động lực mới và chuyển biến thật rõ nét trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong thực hiện, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền của cả hệ thống chính trị: “Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì Mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Điểm mấu chốt để đạt được yêu cầu này, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh phải thúc đẩy hình thành cho được ý thức tự giác, trách nhiệm cá nhân và tình cảm yêu kính Bác ở mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân, trước hết là người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị. Nêu thực tế triển khai thực hiện việc học tập và làm theo Bác từ Chỉ thị 06, Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 cho thấy vai trò người đứng đầu có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định sự thành bại trong tổ chức thực hiện ở từng đơn vị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dẫn chứng: “Ở địa phương nào, đơn vị nào, đồng chí Bí thư cấp ủy hiểu sâu sắc về yêu cầu vì sao phải học tập và làm theo Bác, ý thức đầy đủ về trách nhiệm nêu gương học trước, làm trước thì ở nơi đó việc thực hiện Chỉ thị 05 có nhiều sáng tạo và đạt kết quả cụ thể. Ở nơi nào các chức sắc tôn giáo hiểu rõ tư tưởng đạo đức, phong cách của Bác, kính yêu Bác thì ở đó người dân có đạo một lòng học Bác, làm theo Bác. Ở doanh nghiệp nào, người chủ nhận thức được rõ việc học Bác và làm theo Bác giúp cho mỗi công nhân của họ cần, kiệm hơn, trách nhiệm hơn, cố gắng, sáng tạo hơn thì ở đó việc học tập và làm theo Bác thường xuyên được quan tâm, động viên. Vì vậy, phải bắt đầu từ người đứng đầu và đề cao vai trò của người đứng đầu của tất cả các cấp, các ngành một cách thực chất”.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng lưu ý cấp ủy các cấp cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, giao ban trao đổi kinh nghiệm, cách làm giữa các tổ chức đảng, các đơn vị, các ngành, biểu dương và nhân rộng kịp thời cách tổ chức, triển khai hay, tốt của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; nhân rộng các điển hình tiêu biểu; tổ chức tuyên truyền trên báo chí, kết hợp với tuyên truyền miệng, tuyên truyền cổ động trực quan một cách phong phú, đa dạng, phù hợp, thiết thực.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã giải đáp, trao đổi cụ thể đối với các đề xuất, kiến nghị của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương… Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiếp thu các ý kiến phát biểu, bổ sung, hoàn thiện Báo cáo sơ kết.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

File đính kèm:

Thanh Hòa

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.