Phát huy vai trò của Quân đội trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa

19:12 | 02/10/2019

(Bqp.vn) - Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội cách mạng “của dân, do dân, vì dân”, mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc; chiến đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng, của giai cấp công nhân và lợi ích của quốc gia - dân tộc. Trải qua gần 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội ta không ngừng lớn mạnh, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, góp phần cùng toàn dân tộc làm nên những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” [1].

Từ ngày đầu thành lập, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam - đã trở thành lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhân dân, bảo vệ căn cứ địa cách mạng; cùng toàn dân đứng lên giành chính quyền, làm nên Cách mạng tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Ngay sau đó, Quân đội ta đã cùng với lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân đấu tranh, đập tan mọi âm mưu, hành động chống phá của “thù trong giặc ngoài”, bảo vệ vững chắc chính quyền cách mạng; chuẩn bị mọi mặt và làm nòng cốt cho toàn quốc kháng chiến, quyết giữ vững nền độc lập của dân tộc. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Quân đội ta luôn thể hiện rõ lòng trung thành vô hạn với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân; nêu cao ý chí quyết chiến, quyết thắng, đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, vượt qua muôn vàn hy sinh, gian khổ, lập nhiều chiến công hiển hách mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên hòa bình, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội cho dân tộc Việt Nam.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Quân đội ta đã thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp quản, xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng, chủ trì phối hợp với các lực lượng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xung kích khắc phục hậu quả chiến tranh, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân, đấu tranh làm thất bại kế hoạch hậu chiến, hoạt động chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. Đồng thời, cùng với toàn dân tộc tiến hành thắng lợi cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, giữ vững cuộc sống bình yên của nhân dân.

Bước vào thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quân đội ta tiếp tục phát huy bản chất cách mạng, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất” trong tình hình mới; thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Toàn quân tập trung xây dựng vững mạnh toàn diện, chấp hành nghiêm mệnh lệnh và chế độ sẵn sàng chiến đấu; làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược, tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, pháp luật về quân sự, quốc phòng; thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; chủ động xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, ngăn chặn, xử lý chính xác, kịp thời, hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc, không để bị động, bất ngờ. Quân đội ta luôn gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa; tham gia tích cực, có hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng cơ sở chính trị, đời sống văn hóa mới, nhất là trên địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; là lực lượng xung kích, nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn... Cán bộ, chiến sĩ Quân đội luôn có mặt ở những nơi xung yếu, khó khăn, nguy hiểm, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và làm công tác dân vận… góp phần thắt chặt tình đoàn kết gắn bó quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, tạo nền tảng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với đó, Quân đội đã thực hiện tốt công tác hội nhập và đối ngoại quốc phòng, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế... Những việc làm và kết quả đạt được đã khẳng định rõ vai trò, ý thức, trách nhiệm chính trị cao của Quân đội trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Có thể khẳng định rằng, trong suốt chặng đường cách mạng của Đảng và dân tộc, bất luận trong hoàn cảnh nào, nhất là những thời điểm cam go, thử thách, bước ngoặt của cách mạng, Quân đội ta luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, không quản hy sinh, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo; tranh chấp chủ quyền, xung đột sắc tộc, dân tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp lật đổ, khủng bố, chiến tranh cục bộ, tấn công mạng và những vấn đề an ninh phi truyền thống có thể gia tăng, diễn ra gay gắt. Các nước lớn điều chỉnh chiến lược, vừa hợp tác, vừa thỏa hiệp, cạnh tranh, đấu tranh kiềm chế lẫn nhau sẽ tác động mạnh đến cục diện thế giới, khu vực. Ở trong nước, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta, bên cạnh những thuận lợi, còn gặp không ít khó khăn, thách thức. Tình hình Biển Đông đã và đang có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định. Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chống phá bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, với thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, chia rẽ Đảng, Nhà nước, Quân đội với Nhân dân, đe dọa đến sự tồn vong của Đảng, chế độ, cuộc sống bình yên của Nhân dân. Trước tình hình đó, hơn bao giờ hết, Quân đội càng phải thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng. Để hoàn thành trọng trách vẻ vang, nhiệm vụ thiêng liêng đó, toàn quân cần tập trung làm tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Đây là vấn đề đặc biệt quan trọng, nhân tố quyết định đảm bảo cho Quân đội luôn giữ vững phương hướng, mục tiêu chiến đấu, không ngừng phát huy bản chất cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Theo đó, toàn quân tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng Đảng; tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Đảng bộ Quân đội phải luôn gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII); kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng Đảng với bảo vệ Đảng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Trước mắt, tập trung củng cố, kiện toàn các cấp ủy, tổ chức đảng phù hợp với điều chỉnh tổ chức lực lượng ở các cấp; chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, góp phần vào thành công Đại hội XIII của Đảng.

Toàn quân tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ. Trước hết, phải làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, làm cho cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chức năng, nhiệm vụ, bản chất cách mạng, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội. Đồng thời, thực hiện tốt Chỉ thị 05, phong trào Thi đua Quyết thắng, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” kiên quyết đấu tranh với biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng, giảm sút niềm tin, mơ hồ, mất cảnh giác... Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về ý chí, niềm tin, trách nhiệm chính trị; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật tự giác, nghiêm minh; giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, toàn quân luôn là một khối đoàn kết, thống nhất, trung thành vô hạn, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, gắn bó mật thiết với Nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Hai là, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài. Phát huy kết quả đã đạt được, Quân đội tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội đến năm 2021; đẩy mạnh sắp xếp, điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, cơ cấu đồng bộ, hợp lý giữa các lực lượng. Tiếp tục đột phá đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, giáo dục, đào tạo, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, tạo sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, đủ sức làm nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Toàn quân quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác huấn luyện chiến đấu, nhất là Nghị quyết 765-NQ/QUTW về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp mới trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phù hợp với sự phát triển tư duy của Đảng về quốc phòng, quân sự và yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức tổ chức và phương pháp huấn luyện, diễn tập sát thực tế chiến đấu, địa bàn hoạt động, đối tượng tác chiến và tổ chức biên chế, trang bị, yêu cầu tác chiến trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao. Tăng cường huấn luyện, diễn tập theo nhiệm vụ, tình huống tác chiến và nâng cao khả năng cơ động; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với luyện tập, diễn tập, huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật, xây dựng niềm tin vào cách đánh, vũ khí, trang bị hiện có. Đặc biệt, tập trung huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị thế hệ mới, hiện đại; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập tác chiến hiệp đồng giữa các quân chủng, binh chủng và tác chiến khu vực phòng thủ... Cùng với đó, đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu, duy trì chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; chú trọng ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào nghiên cứu phát triển nghệ thuật quân sự, cách đánh, phù hợp với điều kiện mới của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; phát triển khoa học, công nghệ quân sự, công nghiệp quốc phòng, nhằm đẩy nhanh hơn nữa tiến trình hiện đại hóa Quân đội, trước hết là các lực lượng được xác định tiến thẳng lên hiện đại, tạo bước chuyển mang tính đột phá về trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Ba là, thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống. Trước nguy cơ, thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống gia tăng và nhiều vấn đề phức tạp, khó lường nảy sinh tác động đến sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, toàn quân cần quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, phương châm chỉ đạo của Đảng về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, trực tiếp là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và các chiến lược, đề án về quốc phòng, an ninh [2]. Trên cơ sở đó, chủ động làm tốt công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, nhất là ở tầm chiến lược và những vấn đề phức tạp nảy sinh liên quan đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có chiến lược, sách lược linh hoạt, đúng đắn, phù hợp, chủ động ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa, xử lý kịp thời, thắng lợi mọi tình huống quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ.

Toàn quân tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Trong đó, đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng thủ quân khu và các tỉnh, thành phố vững chắc cả về tiềm lực, lực lượng, thế trận; làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng, thực hiện các kế hoạch, đề án đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân vững mạnh, tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ, đặc biệt là “thế trận lòng dân” vững chắc, nhất là ở các địa bàn chiến lược, trọng điểm. Các cơ quan, đơn vị toàn quân cần tích cực giáo dục, quán triệt nhiệm vụ để bộ đội nhận thức đúng về đối tác, đối tượng, nêu cao cảnh giác cách mạng, mài sắc ý chí chiến đấu; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sẵn sàng chiến đấu; tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý vùng biển, vùng trời, biên giới, hải đảo; xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quyết tâm, kế hoạch, phương án tác chiến, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống quốc phòng và chiến đấu thắng lợi với chiến tranh xâm lược dưới mọi hình thức.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công an và Quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, của vô sản chuyên chính” [3], các đơn vị Quân đội tiếp tục phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Công an nhân dân và các lực lượng, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Chú trọng nâng cao chất lượng phối hợp nắm tình tình, trao đổi thông tin, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ các mục tiêu trọng yếu, sự kiện chính trị; phòng, chống khủng bố, bạo loạn, lật đổ, trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ Đảng, Nhà nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, cuộc sống hạnh phúc của nhân dân. Thời gian tới, chúng ta chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phản động sẽ chống phá quyết liệt hơn. Vì vậy, toàn quân, nhất là lực lượng nòng cốt, chuyên sâu phải chủ động, nhạy bén, tăng số lượng, chất lượng các bài viết, đấu tranh trực diện, kiên quyết, có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” Quân đội, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối chính trị, nhân sự của Đảng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội và toàn xã hội.

Bốn là, tăng cường đoàn kết gắn bó với nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo nền tảng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; dựa vào dân, đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân là quy luật phát triển, cội nguồn sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của Quân đội ta. Kế thừa, phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp đó, toàn quân cần thống nhất nhận thức, đề cao trách nhiệm và hành động, giữ gìn, phát triển mối quan hệ đoàn kết gắn bó “máu - thịt”, “cá - nước” với nhân dân; tuyệt đối trung thành, chiến đấu vì lợi ích của nhân dân, lấy phụng sự nhân dân làm mục tiêu lý tưởng; chấp hành nghiêm 10 lời thề danh dự, 12 điều kỷ luật khi quan hệ với nhân dân... Cán bộ, chiến sĩ toàn quân tích cực bám địa bàn, bám cơ sở, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân; thực hiện tốt chức năng “đội quân công tác”. Trong đó, chú trọng đổi mới, tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác dân vận; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá, chia rẽ Nhân dân với Đảng, Nhà nước, Quân đội, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch. Tích cực tham gia củng cố, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên mọi mặt đời sống xã hội ngay từ cơ sở, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng căn cứ cách mạng. Tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng nông thôn mới, xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng; hỗ trợ, giúp nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo; phổ cập giáo dục, chăm sóc sức khỏe, đưa văn hóa, y tế về thôn, bản... Chủ động phối hợp với các ban, ngành, địa phương thực hiện tốt hơn nữa chính sách hậu phương Quân đội, công tác “đền ơn đáp nghĩa”... góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ ổn định tình hình chính trị - xã hội ở các địa phương. Cùng với đó, toàn quân tiếp tục thực hiện tốt vai trò là lực lượng xung kích, nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của chính quyền và nhân dân trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ - cứu nạn, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng, tài sản của nhân dân, xác định đây là nhiệm vụ chính trị, “nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”. Qua đó, tô thắm thêm phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Quân đội với Nhân dân, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội, tạo nền tảng để Quân đội thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Năm là, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, tạo thế và lực để bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, công tác hội nhập và đối ngoại quốc phòng càng có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, toàn quân tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) “Về hội nhập quốc tế”; Nghị quyết 806-NQ/QUTW, ngày 31/12/2013 của Quân ủy Trung ương về “Hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Trên cơ sở đó, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động với mục tiêu, giải pháp cụ thể để đẩy mạnh hội nhập quốc tế, mở rộng và nâng cao hiệu quả đối ngoại quốc phòng cả trên bình diện đa phương và song phương, đưa quan hệ quốc phòng với các nước đi vào chiều sâu, bền vững. Trong đó, ưu tiên tăng cường quan hệ quốc phòng với các nước láng giềng, các nước ASEAN, các nước bạn bè truyền thống; đồng thời, coi trọng quan hệ với các nước lớn, các đối tác chiến lược, các nước công nghiệp phát triển; tham gia tích cực và có trách nhiệm vào các diễn đàn, hoạt động quốc tế... Trước mắt, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án “Hội nhập quốc tế về quốc phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” theo kế hoạch, lộ trình đã xác định; tập trung thực hiện tốt Đề án tổng thể hoạt động đối ngoại quốc phòng năm 2020, khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN; các cuộc giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới giữa Việt Nam và các nước láng giềng; triển khai Bệnh viện dã chiến cấp 2 (số 2) và Đội Công binh tham gia làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; chủ động tham gia các cơ chế hợp tác quốc phòng, diễn tập đa phương trong lĩnh vực nhân đạo, tìm kiếm, cứu nạn, cứu trợ thảm họa. Các cấp, ngành, đơn vị trong toàn quân cần phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thực hiện đúng đắn, sáng tạo đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng, Nhà nước, chấp hành nghiêm quy định của Bộ Quốc phòng; luôn kiên định, giữ vững mục tiêu, định hướng hội nhập, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết; gắn kết chặt chẽ hoạt động đối ngoại với hội nhập kinh tế, tăng cường tiềm lực vật chất, kỹ thuật cho quốc phòng... Qua đó, góp phần xây dựng lòng tin chiến lược, nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội và đất nước trên trường quốc tế; tạo thế trận đối ngoại quốc phòng vững chắc, nhằm thực hiện kế sách bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình.

Quân đội nhân dân Việt Nam đã trải qua gần 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cán bộ, chiến sĩ Quân đội luôn một lòng, một dạ trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Ý thức sâu sắc vinh dự và trách nhiệm lớn lao trước Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, toàn quân tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, “chung sức, đồng lòng”, không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, xứng đáng là “Quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng” [4] trong thời kỳ mới.


[1] - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 14, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 435.

[2] - Gồm: Chiến lược Quốc phòng Việt Nam; Chiến lược Quân sự Việt Nam; Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia; Chiến lược An ninh mạng quốc gia; Luật Quốc phòng năm 2018...

[3] - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 12, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 153.

[4] - Sđd, Tập 14, tr. 435.

File đính kèm:

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (nguồn: Tạp chí QPTD)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.