Tăng cường công tác tư tưởng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội trong tình hình mới

10:12 | 07/09/2017

(Bqp.vn) - Công tác tư tưởng trong quân đội là một bộ phận công tác tư tưởng của Đảng; một mặt công tác trọng yếu, hàng đầu của công tác Đảng, công tác chính trị. Thực hiện tốt công tác này, sẽ trực tiếp góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm nền tảng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Lãnh đạo quan trọng nhất là lãnh đạo tư tưởng, phải hiểu tư tưởng của mỗi cán bộ để giúp đỡ thiết thực trong công tác; vì tư tưởng thông suốt thì làm tốt, tư tưởng nhùng nhằng thì làm không được việc” [1]. Người nhấn mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong quân đội phải “làm cho mỗi đội viên hiểu rõ và tin tưởng vào lực lượng của ta, tin tưởng vào vũ khí thô sơ của ta... Làm cho mỗi đội viên hiểu rõ cái nhiệm vụ vẻ vang của họ” [2].

Thượng tướng Lương Cường chủ trì Hội nghị sơ kết các hoạt động tuyên truyền giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội 6 tháng đầu năm 2017.

Quán triệt tinh thần đó, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; nắm chắc diễn biến tình hình thế giới, thực tiễn đất nước, quân đội và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều chủ trương, giải pháp đúng đắn, sáng tạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng. Kết quả nổi bật là đã trực tiếp góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố lập trường quan điểm, bồi dưỡng và phát triển nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ”; chủ động ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, chiến sĩ, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong đơn vị và toàn quân. Kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác tổ chức, chính sách; phát huy tốt vai trò các tổ chức, lực lượng, thiết chế văn hóa và mọi phương tiện làm công tác tư tưởng; đồng thời, đẩy mạnh đấu tranh phản bác những quan điểm, tư tưởng sai trái, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần giữ vững, tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội.

Mặc dù tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, đất nước, quân đội còn nhiều khó khăn, song cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, công tác tư tưởng trong quân đội còn bộc lộ những hạn chế, khuyết điểm, như: một số cấp ủy, chỉ huy nhận thức chưa thật sâu sắc vị trí, vai trò của công tác tư tưởng, nên chưa có nhiều chủ trương, giải pháp kịp thời; nội dung, phương pháp, hình thức tiến hành công tác tư tưởng chậm đổi mới, tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả chưa cao. Một số cán bộ, đảng viên và quần chúng còn có biểu hiện băn khoăn, lo lắng, chưa thực sự yên tâm công tác, có biểu hiện trung bình chủ nghĩa, phấn đấu cầm chừng. Tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội tuy có chuyển biến nhưng chưa vững chắc. Những thiếu sót, khuyết điểm trên đã trực tiếp tác động, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị.

Thời gian tới, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi là cơ bản, chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đan xen, tác động mạnh, thường xuyên, đa chiều đến công tác tư tưởng trong quân đội. Đáng chú ý là, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sự bùng nổ thông tin dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ đang đặt ra yêu cầu mới đối với công tác tư tưởng, nhất là việc định hướng nhận thức, tư tưởng cho bộ đội trước những luồng thông tin nhạy cảm, phức tạp, trái chiều. Việc phổ biến, quán triệt đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đến với bộ đội, nhất là ở đơn vị cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đòi hỏi phải kịp thời và sâu rộng hơn. Trong điều kiện chiến tranh hiện đại, địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, vấn đề xây dựng bản lĩnh chiến đấu, niềm tin chiến thắng cho bộ đội đặt ra nhiều thách thức mới. Các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thực hiện “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” quân đội, làm phai nhạt hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”; kích động, xuyên tạc, tạo dư luận xấu, gây mất đoàn kết nội bộ, làm giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang. Cùng với đó, sự xâm nhập của lối sống thực dụng, văn hóa xấu độc, mặt trái kinh tế thị trường đang hằng ngày, hằng giờ tác động tiêu cực đến nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống, nhân cách quân nhân.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của quân đội trong tình hình mới, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần thực hiện tốt những giải pháp cơ bản sau:

Một là, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, bám sát thực tiễn tình hình, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành có hiệu quả công tác tư tưởng. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc, đảm bảo cho công tác tư tưởng trong quân đội được tiến hành đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị và sát với tình hình thực tiễn của các cơ quan, đơn vị. Trong tình hình hiện nay, công tác tư tưởng trong Quân đội phải tiếp tục quán triệt sâu sắc những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc, trực tiếp là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Cấp uỷ, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp cần hết sức coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành công tác tư tưởng; thường xuyên nắm chắc thực trạng tình hình tư tưởng trong cơ quan, đơn vị mình để xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng; chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, khuyết điểm. Nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng của các cấp ủy phải cụ thể, bám sát kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo của trên, sát với tình hình đơn vị; tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, khâu yếu, mặt yếu, kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề tư tưởng nảy sinh, những khó khăn, vướng mắc, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, không để bị động, bất ngờ về tư tưởng, củng cố niềm tin để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị. Công tác giáo dục chính trị phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị các cấp. Tiếp tục thực hiện tốt Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, Quy chế giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ Việt Nam, các chỉ thị, hướng dẫn công tác giáo dục chính trị; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, gắn giáo dục chính trị với thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, hoạt động văn hóa, văn nghệ trong quân đội. Giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường hơn nữa công tác giáo dục, quán triệt tình hình, nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ của quân đội, đơn vị; phân tích rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch, làm cho bộ đội nhận thức đúng đối tượng, đối tác của cách mạng, thấy rõ thời cơ, thách thức của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống. Đồng thời, coi trọng giáo dục chủ nghĩa yêu nước xã hội chủ nghĩa; giáo dục lịch sử, truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của quân đội, đơn vị và địa phương. Đẩy mạnh giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ năng sống, văn hoá ứng xử, giao tiếp cho bộ đội, tạo sự chuyển biến toàn diện, đồng bộ, vững chắc cả về nhận thức, niềm tin, ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ.

Kết hợp chặt chẽ đổi mới nội dung với đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của bộ đội, có định hướng tư tưởng rõ ràng và tính chiến đấu cao. Tập trung đổi mới nâng cao chất lượng học tập chính trị, sinh hoạt chính trị, tư tưởng, nghiên cứu chuyên đề của sĩ quan, thực hiện Ngày Chính trị và văn hoá tinh thần, thông báo chính trị - thời sự, sinh hoạt dân chủ, đối thoại. Coi trọng giáo dục riêng, giáo dục bằng hành động thực tiễn và nêu gương tốt; tăng cường tính thực tiễn, chủ động, nhạy bén, kịp thời, sát cơ sở, phù hợp đối tượng, đi sâu làm rõ bản chất vấn đề, giải đáp thấu đáo những nội dung mà cán bộ, chiến sĩ, quần chúng còn vướng mắc. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác giáo dục chính trị tại đơn vị. Phát huy vai trò của các thiết chế văn hóa, hệ thống bảo tàng, nhà truyền thống, phòng Hồ Chí Minh, các phương tiện thông tin tuyên truyền, nhất là các cơ quan thông tấn, báo chí trong quân đội để chuyển tải nội dung, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị và đẩy mạnh đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng lý luận, văn hóa.

Ba là, tăng cường công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cán bộ, chiến sĩ, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị. Các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện tốt nội dung, quy trình, các bước của công tác quản lý tư tưởng; thường xuyên nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của bộ đội; phân tích, đánh giá, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề tư tưởng nảy sinh, giữ vững ổn định, vững vàng về tư tưởng, sự thống nhất, đồng thuận trong đơn vị. Thông qua hoạt động huấn luyện, học tập, công tác, sinh hoạt, làm cho bộ đội nắm chắc, hiểu sâu hơn về đối tượng, đối tác, về nhiệm vụ mới, tin tưởng vào cách đánh, lòng tin ở vũ khí trang bị và lãnh đạo, chỉ huy các cấp; nắm bắt tình hình tư tưởng, tình cảm, tâm trạng của cán bộ, chiến sĩ, kịp thời giải quyết những vướng mắc, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của bộ đội. Kết hợp chặt chẽ giữa quản lý tư tưởng với quản lý kỷ luật, giáo dục thuyết phục với các biện pháp hành chính, biểu dương, khen thưởng kịp thời gương người tốt, việc tốt; đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật, làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy, làm tốt việc rút kinh nghiệm trong công tác giáo dục, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn trong cơ quan, đơn vị.

Giáo dục nâng cao cảnh giác cho cán bộ, chiến sĩ, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo, bộ phận chuyên sâu, tổ thư ký, cơ quan giúp việc cấp ủy các cấp và lực lượng nòng cốt đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Các cơ quan báo chí, xuất bản, các học viện, nhà trường, trực tiếp là đội ngũ cán bộ cơ quan chiến lược, cán bộ nghiên cứu khoa học, phóng viên, biên tập viên trong toàn quân tiếp tục nêu cao trách nhiệm, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong đấu tranh tư tưởng, lý luận. Chủ động phản bác những quan điểm, tư tưởng sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và những phần tử phản động, cơ hội chính trị, nhất là trên internet, mạng xã hội, góp phần bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, duy trì nghiêm quy định về bảo mật thông tin, quy chế người phát ngôn, quy chế tuyển chọn, bố trí cán bộ, nhân viên, nhất là đối với các cơ quan cơ mật, trọng yếu, hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn học - nghệ thuật; không để sơ hở, thiếu sót, vi phạm để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá.

Bốn là, kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác tổ chức, chính sách, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, tạo nền tảng vững chắc để nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng. Vai trò của các cấp ủy, tổ chức đảng là một trong những nhân tố có tính quyết định đến chất lượng công tác tư tưởng trong đơn vị. Do vậy, việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh là yêu cầu hàng đầu trong nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong từng cơ quan, đơn vị và toàn quân. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên để triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc trong công tác xây dựng Đảng. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết, giữ vững nguyên tắc tổ chức, lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ.

Đi đôi với công tác xây dựng Đảng, phải xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, nếp sống văn hóa cho cán bộ, chiến sĩ. Tập trung quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; thường xuyên quan tâm, chăm lo đảm bảo quyền lợi, lợi ích chính đáng, hợp pháp của quân nhân, công nhân, viên chức, lao động quốc phòng; đẩy mạnh tăng gia, sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội. Đó là cơ sở, nền tảng để thực hiện tốt công tác tư tưởng ở mỗi cơ quan, đơn vị.

Năm là, thường xuyên nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ các cấp; phát huy sức mạnh tổng hợp trong tiến hành công tác tư tưởng. Để tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ, tích cực, có hiệu quả các mặt công tác tư tưởng, phải thực sự coi công tác này là trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp; với sự tham gia tích cực của các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân và mọi cán bộ, đảng viên, trong đó nòng cốt là đội ngũ chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị, cán bộ các cấp, khắc phục triệt để biểu hiện “giao khoán” cho cơ quan chính trị, cán bộ chính trị. Cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ các cấp làm công tác tư tưởng theo quy trình thống nhất từ trên xuống, từ trong ra, cấp trên làm tư tưởng cho cấp dưới, đảng viên làm tư tưởng cho quần chúng, chiến sĩ làm tư tưởng cho nhau, làm từ trong cấp ủy ra toàn đảng bộ và đơn vị, cán bộ, đảng viên gương mẫu làm trước, quần chúng tự giác học tập noi theo.

Các cơ quan, đơn vị tăng cường giáo dục, quán triệt, đề cao trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng trong tiến hành công tác tư tưởng, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng ở cơ sở. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, cơ quan chính trị các cấp có cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý, tiến hành công tác tư tưởng, nhất là bồi dưỡng phương pháp, kinh nghiệm giải quyết những vấn đề tư tưởng nảy sinh trong thực tiễn và năng lực đấu tranh tư tưởng, lý luận. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện, vận hành có hiệu quả các quy chế, cơ chế phối hợp giữa Quân đội với các Ban, Bộ ngành, đoàn thể Trung ương, với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương để thực hiện có hiệu quả công tác tư tưởng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 9, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 309.

2 - Sđd, Tập 5, tr. 509.

File đính kèm:

Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (nguồn: Tạp chí QPTD)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.