Giới thiệu > Chi tiết giới thiệu

Xây dựng quân đội tuyệt đối trung thành với Tổ quốc

(Bqp.vn) - Trong không khí toàn Đảng, toàn quân và dân đang tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, ngày 27/3, Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và làm việc với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cùng dự có Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng trong toàn quân lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất; đánh giá cao kết quả công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội đã đạt được thời gian qua.

Tổng Bí thư nhấn mạnh vai trò, vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội, cũng như vai trò đặc biệt quan trọng của những người làm công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội, trước hết là Tổng cục Chính trị.

Tổng Bí thư khẳng định đây là công tác xây dựng con người, xây dựng tổ chức. Quân đội là của nhân dân, vì nhân dân, là công cụ, chỗ dựa hết sức tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Công tác xây dựng Quân đội về chính trị là linh hồn, có ý nghĩa quyết định; chính trị cao nhất là bảo vệ cho được toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chủ quyền thống nhất quốc gia, bảo vệ cho được thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân. Cùng với các binh chủng, công cụ nhạy bén như báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, cần làm tốt công tác cán bộ, chăm lo đào tạo bồi dưỡng, cơ chế chính sách...

Đánh giá cao Tổng cục Chính trị cũng như toàn bộ hệ thống làm công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội, thời gian qua đã bám sát và triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Tổng Bí thư cho rằng đây là nền tảng, là yếu tố cơ bản, nòng cốt để xây dựng lực lượng vũ trang nói chung, xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, là người bạn thân thiết, tin cậy của nhân dân; tham mưu cho Đảng và Nhà nước về đường lối chiến lược quân sự, các chính sách về xây dựng quân đội, triển khai những công việc trong Quân đội, phối hợp với với các lực lượng hữu quan để làm tốt công tác chính trị, công tác Đảng, tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.

Tổng Bí thư mong muốn, cán bộ, chiến sỹ Tổng cục Chính trị tiếp tục nhận thức đầy đủ hơn nữa, sâu sắc hơn nữa vai trò của công tác Đảng, công tác chính trị, không chỉ trong Quân đội mà trong toàn hệ thống chính trị, trong xã hội; phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trên mặt trận đấu tranh tư tưởng, phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; kiên định lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức... trước những tác động mặt trái của cơ chế thị trường; khai thác phát huy các thế mạnh, truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, là “bức tường thép” bảo vệ chế độ, bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư mong cán bộ, chiến sỹ Tổng cục Chính trị tiếp tục gương mẫu đi đầu, làm nòng cốt, chỗ dựa vững chắc để triển khai công tác Đảng, công tác chính trị, kể cả công tác dân vận; làm tốt hơn nữa công tác phối hợp, đưa các phong trào hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Tổng cục Chính trị cần gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, làm đến đâu chắc đến đó, tạo được chuyển biến mạnh mẽ trên thực tế.

Ghi nhận các kiến nghị của cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Chính trị về chế độ, chính sách thu hút, đãi ngộ cán bộ quân đội nhằm thực hiện tốt hơn công tác nghiên cứu lý luận, tư tưởng chính trị và công tác Đảng, Tổng Bí thư giao Văn phòng Trung ương tổng hợp, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu giải quyết.

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã báo cáo với Tổng Bí thư một số kết quả nổi bật của hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội từ sau Đại hội XI của Đảng đến nay; nhấn mạnh công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội là một bộ phận quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội; là công tác xây dựng Đảng, xây dựng Quân đội về chính trị, tư tưởng và tổ chức, là công tác vận động quần chúng của Đảng trong Quân đội nhằm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch cho biết tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị là một nguyên tắc cơ bản trong xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng; ở đâu có hoạt động của bộ đội, ở đó có hoạt động của công tác Đảng, công tác chính trị.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, tình hình trong nước gặp nhiều khó khăn, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Tổng cục Chính trị đã nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ quân sự-quốc phòng và tình hình thực tiễn; chủ động tiến hành toàn diện các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, tập trung xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; tập trung xây dựng bản lĩnh chính trị, tinh thần sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhận nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ; góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ quân sự-quốc phòng; góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Tổng cục Chính trị cũng thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động của Quân đội. Với chức năng là đội quân công tác, Tổng cục Chính trị đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền đoàn thể các địa phương thực hiện tốt công tác dân vận; chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất và tổ chức thực hiện tốt công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội.

Các tổ chức quần chúng thường xuyên được củng cố, kiện toàn, có sự đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động, thu hút được đông đảo hội viên, đoàn viên tham gia; góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện ở từng cơ quan, đơn vị. Công tác đối ngoại quân sự được triển khai tích cực và chủ động.

Hoạt động khoa học xã hội và nhân văn quân sự, nghiên cứu khoa học đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội. Nội bộ cơ quan Tổng cục ngày càng vững mạnh, tương xứng với vị trí, vai trò, chức năng của cơ quan tham mưu chiến lược về công tác xây dựng Đảng và công tác chính trị cho Ban Bí thư và Quân ủy Trung ương.

Cũng tại cuộc làm việc, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ các vấn đề Tổng Bí thư nêu ra; kiến nghị tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với công tác giáo dục lý luận chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng trong hệ thống học viện, nhà trường toàn quốc nhằm khắc phục kịp thời những hạn chế trong nhận thức về mục tiêu, lý tưởng cách mạng…; ban hành các chính sách đặc thù để thu hút cán bộ đến công tác ở nơi khó khăn, gian khổ và thu hút nguồn lực chất lượng cao, người tài vào phục vụ quân đội.

Tổng Bí thư đã gợi mở một số vấn đề cần thảo luận, làm rõ: so với các cơ quan khác trong hệ thống chính trị, công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội có đặc thù gì, thuận lợi và khó khăn ra sao?

Từ sau Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ Quân đội, Tổng cục Chính trị có chủ trương và kinh nghiệm gì mới trong chỉ đạo triển khai nhiệm vụ được giao? Sự phối hợp giữa các bộ phận, cơ quan liên quan đến công tác Đảng, công tác chính trị trong và ngoài Quân đội đã mang lại kinh nghiệm gì?

Việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Tổng cục Chính trị có vận dụng sáng tạo gì để Đảng bộ Quân đội - một Đảng bộ lớn, quan trọng của Đảng thực sự gương mẫu đi đầu trong toàn quốc.

Điểm lại những kết quả đã đạt được trên các mặt công tác, những mặt còn hạn chế và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, cả về công tác xây dựng con người, công tác tham mưu về đường lối, nhiệm vụ quân sự quốc phòng, công tác đối ngoại của quân đội..., Đại tướng Phùng Quang Thanh khẳng định Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội, luôn đoàn kết thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao, dù ở nơi khó khăn gian khổ nhất, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

File đính kèm:

(TTXVN)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.