Giới thiệu > Chi tiết giới thiệu

"Trung thành, kiên định; gương mẫu, tiêu biểu; nguyên tắc, dân chủ; chủ động, sáng tạo; nhạy bén, sắc sảo; đoàn kết thống nhất, quyết chiến, quyết thắng"

(Bqp.vn) - Quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên của cơ quan Tổng cục Chính trị (TCCT), cũng như đội ngũ cán bộ chính trị, cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân đã lập nhiều thành tích xuất sắc, bằng trí tuệ, công sức và cả máu của mình đã góp phần xứng đáng cùng toàn quân viết nên truyền thống vẻ vang của TCCT và công tác Đảng, công tác chính trị gắn với truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng.

Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành cũng như trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, TCCT và cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân luôn luôn tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; kiên định vững vàng mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nắm vững đường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng chính trị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân uỷ Trung ương, bảo đảm cho quân đội quán triệt sâu sắc, nhất trí cao và thực hiện thắng lợi đường lối, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ quân đội, góp phần xây dựng quân đội ta trở thành lực lượng chính trị, đội quân vũ trang cách mạng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, luôn luôn trung thành vô hạn với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, chiến đấu vì mục tiêu lý tưởng cao cả của Đảng, của giai cấp và của dân tộc.

Trong tổ chức thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo quân đội và tiến hành công tác đảng, công tác chính trị, TCCT và cơ quan chính trị các cấp luôn nắm vững và tập trung cho nhiệm vụ trọng tâm, xác định rõ công tác tư tưởng có vị trí hàng đầu, công tác xây dựng Đảng là trung tâm và công tác cán bộ là then chốt; luôn gắn chặt công tác tư tưởng với tổ chức và chính sách, gắn xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên, xây dựng cán bộ chủ trì với xây dựng cấp uỷ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Nhờ vậy, Đảng bộ Quân đội luôn là đảng bộ trong sạch vững mạnh; đội ngũ cán bộ quân đội, trước hết là cán bộ chủ trì, lãnh đạo, chỉ huy luôn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, trong mọi tình huống, góp phần quyết định để quân đội vượt qua mọi khó khăn thách thức, đánh thẳng mọi kẻ thù, góp phần viết nên truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng.

Trước mọi thử thách gay go, quyết liệt, nhất là trong những lúc cách mạng chuyển giai đoạn, lúc khó khăn, gian khổ, trước âm mưu thâm độc và xảo quyệt của kẻ thù…TCCT cũng như cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp trong toàn quân vẫn luôn kiên định vững vàng mục tiêu, lý tưởng cộng sản, kiên định con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng; đi đầu trong đấu tranh chống các quan điểm tư tưởng sai trái, thù địch, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, góp phần thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng của cả nước.

Suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu, TCCT cũng như cơ quan chính trị các cấp và đội ngũ cán bộ chính trị toàn quân luôn luôn gương mẫu trong chiến đấu, học tập và công tác; tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống và phong cách; khắc họa nên mẫu hình người cán bộ chính trị - chính uỷ - chính trị viên in đậm trong tâm trí của bộ đội và nhân dân.

Trong chiến đấu cũng như trong hoà bình, lúc ở cơ quan cũng như khi đi đơn vị, cán bộ, phóng viên, văn nghệ sĩ của TCCT và cơ quan chính trị luôn luôn nắm vững mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ, dồn hết thời gian, tâm sức, không kể ngày đêm thường xuyên có mặt ở đơn vị, ở chiến trường, sâu sát bộ đội, đến tận cơ sở nơi chiến trường, trận địa vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo kiểm tra, nắm tình hình, chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ và phục vụ bộ đội tận tình, được cán bộ, chiến sĩ toàn quân gần gũi, tin yêu, mến phục và sẵn sàng gửi gắm tâm tư tình cảm của mình, phục vụ kịp thời sự chỉ đạo của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, góp phần giải đáp những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn.

Trong cuộc sống, lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị nói chung, cơ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên của TCCT nói riêng luôn giữ vững phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng, tận tuỵ, gương mẫu trong học tập, lao động và công tác, khiêm tốn chân thành trong giao tiếp, giản dị trong sinh hoạt, tiêu biểu cho hình mẫu người cán bộ chính trị - chính uỷ - chính trị viên với phẩm chất nhân cách mẫu mực và năng lực chính trị gắn với quân sự; “đối với bộ đội thân thiết như người chị, công bình như người anh, hiểu biết như người bạn”.

Để nắm chắc và giữ quyền độc tôn lãnh đạo, Đảng đã xác lập cơ chế Đảng lãnh đạo quân đội ngay từ khi xây dựng các đội vũ trang đầu tiên và khi quân đội mới ra đời và rất coi trọng việc hoàn thiện cơ chế đó trong từng giai đoạn phát triển đi lên của quân đội. Với chức năng là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, là một bộ phận cấu thành trong tổ chức sự lãnh đạo của Đảng trong quân đội, quá trình nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế Đảng lãnh đạo quân đội, TCCT luôn kiên định mục tiêu có tính nguyên tắc là: giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, tăng cường công tác đảng, công tác chính trị, đề cao vai trò lãnh đạo tập thể của cấp uỷ đảng, chi bộ, nắm chắc cán bộ, phát huy đầy đủ trách nhiệm cá nhân trước tập thể. Với vị trí là cơ quan chính trị toàn quân, trong chỉ đạo và tiến hành công tác đảng, công tác chính trị, TCCT luôn giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ tập thể, bảo đảm cho công tác đảng, công tác chính trị có tính đảng, tính giai cấp, tính chiến đấu cao; đúng đường lối, quan điểm của Đảng, sát với từng đối tượng; kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng, công tác tổ chức và công tác chính sách; có tính quần chúng rộng rãi; có tính kế hoạch, chủ động, sáng tạo, thiết thực và cụ thể. Thực tiễn đã chứng minh: Công tác đảng, công tác chính trị đã làm cho bộ đội ta không những có tính tự giác trong chiến đấu, học tập và công tác, mà còn có điều kiện tốt nhất để phát huy trí tuệ, tài năng, phát huy quyền làm chủ rộng rãi trong thực hiện nhiệm vụ và trong mọi hoạt động của quân đội.

Trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đảng, công tác chính trị, TCCT và cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp trong toàn quân luôn “chủ động sáng tạo, nhạy bén sắc sảo”, xác định nội dung, phương pháp công tác phù hợp với từng đối tượng, từng giai đoạn cách mạng, góp phần trực tiếp xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội.

Truyền thống chủ động, sáng tạo của TCCT và cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp trong toàn quân được thể hiện ngay trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị. Mỗi khi cách mạng chuyển giai đoạn, trong chiến tranh cũng như trong hoà bình, TCCT và cơ quan chính trị, cán bộ chính trị luôn nắm vững, phân tích kỹ, đánh giá đúng tình hình quốc tế, trong nước, thực tiễn quân đội; làm rõ bản chất chính trị của tình hình và dự kiến sát chiều hướng phát triển, nhất là sự tác động vào bộ đội; trên cơ sở đó tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn công tác đảng, công tác chính trị sát, đúng, phù hợp với từng đối tượng, từng chiến trường, bảo đảm cho quân đội luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Truyền thống chủ động, sáng tạo, nhạy bén, sắc sảo của TCCT và cơ quan chính trị, cán bộ chính trị thể hiện đậm nét nhất vào các thời điểm bước ngoặt của cách mạng; những lúc khó khăn chồng chất, thử thách ngặt nghèo khi có kẻ thù và đối tượng tác chiến mới với nhiều âm mưu thủ đoạn, nham hiểm, xảo quyệt lại hơn hẳn ta về vũ khí trang bị kỹ thuật; khi quân đội có sự thay đổi, phát triển về tổ chức lực lượng, nhiệm vụ mới mẻ, nặng nề…chính vào những thời điểm đó, với bản lĩnh chính trị và kinh nghiệm của mình, TCCT đã tập trung nghiên cứu, đề xuất với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quân uỷ Trung ương kịp thời có định hướng về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động cho toàn dân, toàn quân, tạo nên sự đồng thuận trong toàn xã hội, thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong quân đội, với chức năng, nhiệm vụ của mình, TCCT đã làm cho toàn quân nhận thức sâu sắc tình hình nhiệm vụ, thuận lợi, khó khăn, xác định rõ kẻ thù, đối tượng tác chiến để chủ động về tư tưởng và có phương thức đấu tranh phù hợp, chiến thắng và trưởng thành trong mọi hoàn cảnh; đồng thời, qua đó tổng kết, tích luỹ được nhiều kinh nghiệm bổ ích để xây dựng cơ quan TCCT, xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị và cơ quan chính trị các cấp, làm tròn chức năng cơ quan tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng quân đội về chính trị.

Là cơ quan của Đảng trong quân đội, đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị, trực tiếp xây dựng quân đội về chính trị, là một bộ phận cấu thành trong cơ chế tổ chức sự lãnh đạo của Đảng trong quân đội, TCCT luôn luôn quan hệ mật thiết với các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội, các cơ quan trong, ngoài quân đội và các địa phương, góp phần tạo nên sức mạnh đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của Đảng, đồng thời xây đắp nên mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân dân.

Đoàn kết thống nhất trên cơ sở giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; đoàn kết thống nhất trước hết trong cấp uỷ, trong lãnh đạo chỉ huy, đoàn kết thống nhất trong nội bộ cơ quan, đơn vị; đoàn kết thống nhất với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội; đoàn kết thống nhất với cấp uỷ, chính quyền, nhân dân địa phương và đoàn kết quốc tế; thái độ cầu thị, gần gũi chân thành cởi mở, biết chờ đợi, luôn lắng nghe, tiếp thu những ý kiến góp ý phê bình, những nguyện vọng chính đáng của quần chúng, của cá nhân và tổ chức; kịp thời xử lý các tình huống cụ thể có lý, có tình, đã trở thành phong cách công tác của cơ quan chính trị và cán bộ chính trị, trong đó có TCCT; nhờ đó luôn được sự tin cậy, quý trọng của cấp trên, cấp dưới, các cơ quan, đơn vị và nhân dân.

Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, TCCT và cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp trong toàn quân luôn là một khối đoàn kết thống nhất; thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy, trong chỉ đạo, hướng dẫn hành động, kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với công tác tổ chức và chính sách; là sự phát huy dân chủ rộng rãi đồng thời đề cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, của mọi thành viên trong toàn Tổng cục. Đoàn kết nội bộ còn thể hiện ở sự gắn kết chặt chẽ giữa các thế hệ cán bộ qua các thời kỳ, giữa các lớp cán bộ kế tiếp nhau về tuổi đời, năng lực và kinh nghiệm công tác, giúp đỡ, bổ sung hỗ trợ cho nhau vì nhiệm vụ chung, vì sự tiến bộ, trưởng thành của mỗi người cũng như toàn cơ quan, đơn vị. Thực tiễn đã khẳng định, đối với TCCT và cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp, đoàn kết thống nhất không chỉ là một nguyên tắc công tác mà còn là cơ sở tạo nên sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi chức năng, nhiệm vụ được giao.

Hơn sáu mươi năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên TCCT và cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp trong toàn quân đã kế tiếp nhau xây đắp nên truyền thống vẻ vang: Trung thành, kiên định; gương mẫu, tiêu biểu; nguyên tắc, dân chủ; chủ động, sáng tạo; nhạy bén, sắc sảo; đoàn kết thống nhất, quyết chiến, quyết thắng.

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp đó, là  trách nhiệm chính trị, là tình cảm cách mạng của mỗi cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng cơ quan TCCT và đội ngũ cán bộ chính trị, cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân.

File đính kèm:

(Theo “60 năm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam”)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.