Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Xây dựng Quân đội cách mạng - Quan điểm cơ bản, chủ trương nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam

13:56 | 13/12/2014

(Bqp.vn) - Thực tiễn lịch sử 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã khẳng định những quan điểm cơ bản, chủ trương nhất quán của Đảng ta về xây dựng quân đội cách mạng. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, QĐND Việt Nam - một đội quân cách mạng luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; luôn trung thành với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối phục tùng sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước; thực sự là LLVT và chính trị tin cậy của Đảng và Nhà nước trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

 

Đại tướng Phùng Quang Thanh nói chuyện với các cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn Bộ binh 312. (ảnh: Văn Minh)

Trong Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân đã thể hiện rõ quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội. Người xác định: “Vì cuộc kháng chiến của ta là cuộc kháng chiến của toàn dân cần phải động viên toàn dân, vũ trang nhân dân” [1]. Trong việc tổ chức xây dựng, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân muốn hành động có kết quả thì về quân sự, nguyên tắc chính là nguyên tắc tập trung lực lượng… “trong khi tập trung lực lượng để lập một đội quân đầu tiên, cần phải duy trì LLVT trong các địa phương cùng phối hợp hành động và giúp đỡ về mọi phương diện” [2]. Phương châm hoạt động của Đội là “Chính trị trọng hơn quân sự” [3].

Những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo về tổ chức xây dựng và xác định phương châm hoạt động đối với Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, đội quân chủ lực đầu tiên, một trong những đội quân tiền thân của QĐND Việt Nam sau này, được lãnh tụ Hồ Chí Minh nêu ra trước khi giành được chính quyền trong cả nước, chính là kim chỉ nam cho hoạt động và tổ chức xây dựng QĐND Việt Nam trong những năm tiếp theo.

Trong Báo cáo tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (1951), Đại tướng Tổng Tư lệnh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Nguyên Giáp nêu rõ: “Quân đội cách mạng Việt Nam vốn là một QĐND. Quân đội ấy là do những phần tử kiên quyết, anh dũng của tất cả các giai cấp, các tầng lớp của nhân dân Việt Nam nhóm họp lại mà tổ chức nên… Quân đội ấy chiến đấu dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Đảng của giai cấp vô sản và của nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Chính phủ nhân dân” [4].

Xây dựng bản chất cách mạng cho quân đội là nội dung cơ bản được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt lên hàng đầu trong phương châm xây dựng quân đội, vì nó thể hiện sự giác ngộ chính trị của quân đội và là nền tảng để tạo ra tính chính quy, tinh nhuệ và tiến lên hiện đại. Trong Báo cáo “Tình hình và nhiệm vụ” tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ ba, khóa II (năm 1952), Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Phải làm cho quân đội ta trở nên thật là một quân đội cách mạng của nhân dân, một quân đội vô địch” [5].

Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, đẩy mạnh xây dựng QĐND chính quy, từng bước hiện đại là để không ngừng nâng cao bản chất cách mạng của quân đội. Trong Thư gửi cán bộ và chiến sỹ nhân dịp thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1958), Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Chúng ta phải ra sức xây dựng quân đội thành một QĐND hùng mạnh, một quân đội cách mạng tiến lên chính quy và hiện đại, để giữ gìn hòa bình, bảo vệ Tổ quốc” [6].

Khi bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trước những thách thức mới của cả dân tộc, tại Hội nghị cán bộ cao cấp, trung cấp toàn quân nghiên cứu, quán triệt Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (tháng 8/1955), Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhấn mạnh: “Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với quân đội là vấn đề căn bản để giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng của quân đội” [7]. Trong đó, chỉ rõ công tác Đảng, công tác chính trị là công tác vận động quần chúng của Đảng trong quân đội. Nó là mạch máu, là linh hồn của quân đội, nó cũng là vấn đề phân biệt giữa quân đội cách mạng và quân đội phản cách mạng. Quán triệt quan điểm ấy, trong cuộc chiến đấu lâu dài, gian khổ chống lại những đội quân xâm lược lớn và hiện đại của chủ nghĩa thực dân cũ và mới, để bảo vệ nền độc lập cho dân tộc, công tác chính trị trong quân đội luôn được quan tâm hàng đầu nhằm nêu cao bản chất giai cấp công nhân (GCCN) của quân đội cách mạng.

Trong Điều lệ Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (năm 1960) ghi rõ: Tổ chức Đảng trong QĐND việt Nam là một bộ phận tổ chức của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương có thể thành lập Quân ủy Trung ương, là cơ quan giúp Ban Chấp hành Trung ương lãnh đạo mọi mặt công tác Đảng trong quân đội. Từ hệ thống tổ chức này, Đảng đã thực hiện sự lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện đối với quân đội. Đây chính là vấn đề căn bản để giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng của quân đội, bảo đảm cho chiến tranh cách mạng và quân đội cách mạng đi đúng đường lối của cuộc chiến tranh nhân dân, của QĐND. Thành công của QĐND Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến thể hiện tư duy khoa học và cách mạng độc lập, sáng tạo của Đảng trong lãnh đạo quân đội. Đảng đã biến lý tưởng, niềm tin và mục đích của Đảng thành lý tưởng, niềm tin và hành động cách mạng của lực lượng quần chúng đông đảo trong cuộc chiến tranh giữ nước, trong đó đặc biệt là LLVT cách mạng.

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (năm 2011) nêu rõ: Xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, được nhân dân tin yêu [8]. Qua đó, thấy rõ quan điểm cơ bản, chủ trương nhất quán của Đảng về xây dựng quân đội cách mạng qua các giai đoạn lịch sử, từ những ngày đầu kháng chiến chống xâm lược, giành độc lập dân tộc đến thời kỳ đổi mới xây dựng và phát triển đất nước. Có thể thấy, quan điểm cơ bản, chủ trương nhất quán của Đảng về xây dựng quân đội cách mạng trên mấy nội dung chủ yếu:

Một là, xây dựng quân đội cách mạng, mang bản chất của GCCN, từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu

Xây dựng bản chất GCCN, tính nhân dân, tính dân tộc cho quân đội được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kết hợp một cách thực sự khoa học trong chỉ đạo. Quân đội bao giờ cũng mang bản chất giai cấp của giai cấp tổ chức ra và lãnh đạo nó. Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu và cùng nhân dân tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội do Đảng ta lãnh đạo cho nên quân đội ta là quân đội của GCCN, đồng thời là quân đội của nhân dân các dân tộc trên đất nước Việt Nam.

Bản chất GCCN, tính nhân dân, tính dân tộc thống nhất làm một và hợp thành bản chất cách mạng của quân đội ta. Việc xây dựng bản chất GCCN sẽ giúp cho quân đội ta có phương hướng chính trị rõ ràng, làm nền tảng cho xây dựng sức mạnh chiến đấu của quân đội. Bản chất GCCN, tính nhân dân, tính dân tộc hợp thành một chỉnh thể, nhưng trong đó bản chất GCCN là cái cốt lõi, là nền tảng, là cái quyết định. Vì rằng, việc phát huy tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội cũng phải dựa trên lập trường của GCCN. Bản chất GCCN đưa lại tính khoa học cho việc xây dựng và phát huy tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội và việc phát huy tính nhân dân, tính dân tộc làm cho bản chất GCCN thêm phong phú và hài hòa với truyền thống bất khuất và các truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc.

Kể từ khi thành lập đến nay, trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, QĐND Việt Nam luôn nêu cao truyền thống “Quân Tiên phong” xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”. Đại bộ phận cán bộ, chiến sỹ trong quân đội là những người con của GCCN, nhân dân lao động, nông dân, sẵn mang trong mình truyền thống yêu nước kiên cường bất khuất của dân tộc, bản chất cách mạng của GCCN, của một quân đội từ nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Hai là, xây dựng quân đội trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân, có tinh thần quốc tế cao cả, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng

Quân đội cách mạng là lực lượng nòng cốt của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Nhiệm vụ và trách nhiệm chính trị hàng đầu của quân đội là bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ Nhà nước xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, SSCĐ và chiến đấu thắng lợi. Do vậy, ngay trong thời bình, phải tranh thủ thời cơ, tận dụng thời gian có lợi, khai thác triệt để mọi nguồn lực, vượt qua mọi khó khăn, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục huấn luyện, xây dựng quân đội chính quy từng bước hiện đại. Trong bất kể hoàn cảnh nào, phải lấy yêu cầu đánh thắng mọi kẻ thù, các loại hình, các quy mô chiến tranh xâm lược và yêu cầu đánh bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch để huấn luyện, rèn luyện bộ đội có bản lĩnh chiến đấu vững vàng, bảo đảm luôn luôn chủ động về chiến lược, kiên quyết không để Tổ quốc bất ngờ, bị động.

Đoàn kết gắn bó với nhân dân, cùng với nhân dân chiến đấu chống kẻ thù xâm lược là mục tiêu, lý tưởng, là vấn đề thuộc bản chất của cán bộ, chiến sỹ ta, không một ai được vi phạm. Nhờ xây dựng được tình đoàn kết chiến đấu mà quân đội ta hết lòng thương yêu dân, quý trọng dân, bảo vệ dân, làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc, giúp đỡ dân tăng gia sản xuất cải thiện đời sống và chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Nhân dân hết lòng săn sóc, nuôi dưỡng quân đội. Mỗi nơi trú quân, mọi chặng đường hành quân, mọi trận đánh, từng bước trưởng thành của quân đội đều có công sức của nhân dân đóng góp.

QĐND Việt Nam - Quân đội cách mạng không chỉ có lòng yêu nước nồng nàn mà còn có tinh thần quốc tế cao cả, đoàn kết với quân đội và nhân dân hai nước Lào và Cam-pu-chia, đoàn kết với quân đội và nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa anh em trước đây. Quan điểm nhất quán của Đảng trong chỉ đạo, lãnh đạo QĐND Việt Nam thực hiện phương châm “giúp bạn là tự giúp mình”, coi sự nghiệp của bạn như chính sự nghiệp của mình, coi đoàn kết ba nước Đông Dương là vấn đề chiến lược của cách mạng ba nước và thường xuyên đấu tranh chống chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi và chủ nghĩa sô vanh nước lớn. Nhờ vậy, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, quân đội ta đã sát cánh với quân đội và nhân dân Lào, Cam-pu-chia cùng chống kẻ thù chung, đập tan âm mưu chia rẽ ba nước Đông Dương của kẻ thù.

Ở bất cứ thời điểm nào, giai đoạn nào của sự nghiệp cách mạng, cán bộ, chiến sỹ quân đội luôn thấm nhuần, làm theo và xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Ba là, xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Quân đội cách mạng, chính quy, hiện đại là một yêu cầu tất yếu khách quan, phải không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp và từng bước nâng cao trình độ hiện đại trong huấn luyện. Vận dụng, phát triển sáng tạo vào trong điều kiện mới những kinh nghiệm đã được tổng kết đúc rút để huấn luyện bộ đội có trình độ thuần thục, vững chắc về kỹ thuật, chiến thuật, tác chiến giỏi bằng vũ khí có trong biên chế và cả khi được tăng cường vũ khí trang bị, tác chiến hiệp đồng quân binh chủng và hiệp đồng ba thứ quân. Từng bước trang bị và huấn luyện cho bộ đội sử dụng thành thạo các loại vũ khí công nghệ cao; đồng thời nắm vững đặc điểm, tính năng vũ khí công nghệ cao của địch, chủ động phòng tránh, đánh trả có hiệu quả. Tăng cường huấn luyện dã ngoại, diễn tập, huấn luyện đêm, huấn luyện ngụy trang, nghi binh, nâng cao khả năng cơ động, chiến đấu liên tục dài ngày, rèn luyện bộ đội khả năng chịu đựng gian khổ và mức độ ách liệt của chiến tranh, đáp ứng yêu cầu tác chiến chống các loại hình chiến tranh mới.

Tiếp tục chấn chỉnh hệ thống nhà trường quân đội theo hướng gọn, mạnh, hợp lý, cụ thể hóa mục tiêu, hoàn thiện quy trình, chương trình đào tạo, tạo nên sự chuyển biến cơ bản, toàn diện về phương pháp dạy, học và công tác quản lý, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu trước mắt và đón trước yêu cầu phát triển ngày càng hiện đại của quân đội. Đẩy mạnh giáo dục rèn luyện kỷ luật, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, quản lý bộ đội chặt chẽ, xây dựng nền nếp và trình độ chính quy hóa, tạo nên bước chuyển biến vững chắc trong toàn quân. Coi trọng xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc gia, có tiềm lực đủ mạnh, đủ khả năng duy trì sản xuất và hiện đại hóa vũ khí trang bị theo yêu cầu của chiến lược, trang bị hiện đại hóa quân đội. Hoàn thiện phương thức bảo đảm hậu cần phù hợp với cơ chế quản lý kinh tế và tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao khả năng cơ động của các lực lượng hậu cần bảo đảm đầy đủ, kịp thời mọi mặt về hậu cần cho huấn luyện, SSCĐ.

Chính quy là vấn đề các đơn vị trong toàn quân luôn quan tâm xây dựng. Chính quy trong huấn luyện, tổ chức, biên chế, chính quy về điều lệnh, tác phong; chính quy trong xây dựng doanh trại và hoạt động hàng ngày… Kể từ sau chiến tranh, tổ chức của QĐND Việt Nam có nhiều thay đổi cho phù hợp với tình hình và yêu cầu xây dựng quân đội trong từng thời kỳ. Tính chất biên chế mới đòi hỏi quân đội càng phải luôn chú trọng đến công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật cho cán bộ, chiến sỹ ở tất cả các loại hình đơn vị, nhằm khắc phục thói quen tùy tiện, tác phong du kích, xuất phát từ suy nghĩ, tư tưởng là bộ đội thời bình, không nhất thiết cái gì cũng phải chính quy, phải vào khuôn phép như trong thời chiến.

Những năm qua, việc xây dựng tốt nền nếp chính quy trong mọi hoạt động của quân đội xuất phát từ việc cán bộ, chiến sỹ xác định đúng yêu cầu cần phải thực hiện tốt nền nếp chính quy, coi đó là cốt lõi để có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Mọi hoạt động của đơn vị hiện nay đều đã đi vào nền nếp, các chế độ trong ngày đều được chấp hành tốt, kể cả ở những đơn vị khung thường trực đang ở trong thời gian không có quân huấn luyện. Nền nếp chính quy thể hiện rất rõ trong huấn luyện, giao ban, trong điều lệnh, lễ tiết tác phong ăn mặc, chào hỏi, kể cả trong giờ nghỉ, ngày nghỉ. Việc xây dựng nền nếp chính quy là một quá trình rèn luyện, cố gắng liên tục, đồng bộ của tất cả các đơn vị, các cấp, phòng ban cơ quan từ Bộ xuống tới cơ sở.

Tinh nhuệ là điểm nổi bật của QĐND Việt Nam khi mà trong hàng chục năm qua, quân đội luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, tạo mọi điều kiện trong huấn luyện, chiến đấu. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, các đơn vị trong quân đội đã tham gia hàng chục chiến dịch, chiến đấu hàng nghìn trận, mở đầu và sáng tạo ra nhiều hình thức chiến thuật, cách đánh mới, hiệu quả, trở thành mối khiếp sợ tiềm tàng đối với kẻ địch, đồng thời giành những thắng lợi vẻ vang.

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau chiến tranh, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị thực hành diễn tập thực binh với các cấp độ, các loại hình như: diễn tập chỉ huy tham mưu một bên, một cấp; một bên, hai cấp (nghĩa là bên ta, một cấp trung đoàn hoặc sư đoàn; hai cấp là cả sư đoàn, trung đoàn), các cuộc diễn tập mẫu cho Bộ, cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội theo dõi, tham quan; diễn tập binh chủng hợp thành; diễn tập đánh địch đổ bộ đường không cấp lữ đoàn, sư đoàn có chuẩn bị trước hoặc trong tình huống bất ngờ; tổ chức nâng cấp các hình thức báo động tình trạng SSCĐ… Ngoài ra, công tác tổ chức tập huấn, huấn luyện quân dự bị động viên cho các địa phương nhằm tạo mối quan hệ, nắm chắc được quân số có thể huy động khi có tình huống xảy ra; phối hợp tác chiến giữa quân số tại ngũ và quân dự bị động viên cũng được tổ chức thường xuyên.

Qua việc thường xuyên tổ chức huấn luyện, diễn tập với những tình huống giả định cụ thể, trên những địa bàn rộng hẹp khác nhau, thời gian dài ngắn khác nhau, chất lượng SSCĐ của cán bộ, chiến sỹ luôn được duy trì và nâng cao. Nhờ có trình độ thiện chiến, tinh nhuệ, nên QĐND Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SSCĐ, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu của Tổ quốc.

Từng bước hiện đại là yêu cầu vừa có tính cấp thiết, vừa mang tính lâu dài, căn cứ vào điều kiện khả năng kinh tế, ngân sách của Nhà nước, của quốc phòng. Nhiều năm qua, QĐND Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước về vũ khí, trang thiết bị, khí tài hiện đại, nên tình trạng SSCĐ… đều được bảo đảm.

Bốn là, lấy xây dựng về chính trị làm nền tảng, vừa chiến đấu vừa xây dựng trưởng thành, lấy thực tiễn hoạt động làm thước đo kết quả xây dựng quân đội

Trong hoạt động hàng ngày của quân đội, nội dung công tác chính trị, tư tưởng luôn được đề cao và tập trung thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sỹ về nhiệm vụ của người quân nhân cách mạng, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với mỗi cá nhân và tổ chức trong quân đội. Một điều không thể thiếu và luôn được coi trọng thực hiện trong QĐND Việt Nam là tập trung xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho đội ngũ cán bộ tuyệt đối trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; trang bị cho cán bộ, chiến sỹ những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính trị, đường lối quân sự đường lối chiến tranh và nghệ thuật quân sự của Đảng, kiến thức khoa học, kỹ thuật quân sự tiên tiến của nhân loại.

Để xây dựng quân đội cách mạng, phải thiết lập chế độ công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội và coi việc tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị là nguyên tắc cơ bản của sự nghiệp xây dựng quân đội. Công tác Đảng, công tác chính trị là một bộ phận của công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng của Đảng nói chung, là sự vận dụng những nội dung của công tác xây dựng Đảng và công tác vận động của Đảng vào một tổ chức quần chúng đặc thù, tổ chức quần chúng cầm súng đấu tranh vũ trang.

Hoạt động chính trị trên mọi lĩnh vực của đời sống quân đội để thực hiện sự lãnh đạo một cách toàn diện và lấy xây dựng quân đội về chính trị làm nền tảng cho xây dựng bản lĩnh và sức mạnh chiến đấu của quân đội. Thực tế cho thấy, xây dựng quân đội về chính trị là xây dựng bản lĩnh và phẩm chất cách mạng cho quân đội.

Trên cơ sở những nội dung giáo dục như: Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh quân đội, giáo dục lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, lịch sử quân đội, chủ trương nhất quán của Đảng là phải xây dựng cho quân đội mục tiêu, lý trưởng chiến đấu, lập trường chống kẻ thù xâm lược, xây dựng tinh thần yêu nước nồng nàn, căm thù giặc sâu sắc, lòng trung thành vô hạn với Tổ quốc, với nhân dân, với sự lãnh đạo của Đảng, luật pháp Nhà nước, điều lệnh quân đội, mệnh lệnh của người chỉ huy, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi ác liệt của chiến tranh, mọi thử thách của bão táp cách mạng, cương quyết hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sỹ luôn ghi nhớ lời dạy xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Phải tăng cường công tác chính trị, luôn luôn nâng cao trình độ chính trị và giác ngộ giai cấp của bộ đội ta; phải đảm bảo sự chấp hành chính sách của Đảng và Chính phủ; phải triệt để giữ gìn kỷ luật tự giác về mặt quân sự và về mặt chính trị. Vì vậy cần phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quân đội và phải thực hiện dân chủ trong bộ đôi” [9].

Năm là, quân đội đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, đoàn kết nội bộ tạo thành sức mạnh chiến thắng

Có thể nói, bản lĩnh và phẩm chất cách mạng của quân đội chỉ được tạo ra từ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và sự lãnh đạo đó phải thực hiện đúng nguyên tắc tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt. Sự lãnh đạo đó phải tuyệt đối vì rằng trong những điều kiện lịch sử nhất định, về sách lược có thể có sự liên hiệp trong mặt trận, trong chính quyền nhưng đối với quân đội - công cụ bạo lực của cách mạng, thì Đảng là người duy nhất nắm quyền lãnh đạo và không thể phân chia quyền lãnh đạo cho bất cứ một lực lượng chính trị nào, một cá nhân nào.

Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội phải trực tiếp, không thông qua một khâu trung gian nào cả, vì quân đội là một tổ chức đấu tranh vũ trang và sự thành bại trong chiến tranh, trong chiến dịch, chiến đấu phụ thuộc vào việc xử lý kịp thời các tình huống và vào việc nắm thời cơ. Sự lãnh đạo của Đảng với quân đội phải toàn diện, bao gồm cả chính trị, tư tưởng và tổ chức, trên mọi lĩnh vực hoạt động của quân đội: chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật, và trong mọi nhiệm vụ: xây dựng, huấn luyện, chiến đấu, lao động sản xuất và công tác.

Đoàn kết nội bộ quân đội là yếu tố tạo thành sức mạnh và là nguồn gốc mọi chiến thắng của quân đội ta; đồng thời là bản chất của quân đội cách mạng. Tình đoàn kết keo sơn trong QĐND Việt Nam được xây dựng trên cơ sở quán triệt đường lối, mục tiêu cách mạng của Đảng là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, từ đó vạch rõ cán bộ và chiến sỹ trong quân đội ta là chủ thể của sự nghiệp quân sự, bình đẳng về chính trị và nhân cách. Tính đoàn kết đó còn được xây dựng trên cơ sở quán triệt và thực hiện đúng đắn nguyên tắc tập trung dân chủ. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra quân đội là một tổ chức quân sự có nguyên tắc tập trung dân chủ nghiêm ngặt “quân lệnh như sơn”, nhưng quân đội ta là một tổ chức cách mạng, có dân chủ rộng để phát huy trí tuệ của mọi người vào sự nghiệp quân sự: Dân chủ là nền tảng của tập trung. Dân chủ có rộng thì tập trung mới cao, kỷ luật mới nghiêm minh và kỷ luật nghiêm minh là điều kiện để bảo đảm thực hiện dân chủ rộng rãi.

Tình đoàn kết còn được xây dựng thông qua tự giác phê bình và tự phê bình, nhìn thẳng vào sự thật, vạch rõ ưu điểm để phát huy, khuyết điểm để khắc phục. Nhờ phê bình và tự phê bình mà cá nhân và đơn vị hoàn thành nhiệm vụ ngày càng tốt hơn, tình đoàn kết thống nhất nội bộ ngày càng chặt chẽ hơn. Nhờ xây dựng đoàn kết nội bộ mà quan hệ cán bộ và chiến sỹ, cấp trên và cấp dưới, giữa chiến sỹ với nhau là mối quan hệ bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, thương yêu nhau như ruột thịt. Mọi người chăm lo cho nhau về đời sống vật chất, tinh thần, giành thuận lợi cho nhau, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ. Nhờ vậy mà cuộc sống trong đại gia đình quân đội, dù ở tiền tuyến hay ở hậu phương, đều chứa chan tình đồng chí, đồng đội, đùm bọc lẫn nhau, giúp nhau để cùng nhau tiến bộ.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, chúng ta cần phải quán triệt hơn nữa quan điểm cơ bản của Đảng về đẩy mạnh xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu để quân đội thực sự là lực lượng chính trị, quân đội chiến đấu trung thành, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

[1] - Bộ Quốc phòng - Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Sự nghiệp và tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, Nxb QĐND, Hà Nội, 2002, tr. 412.

[2], [3] - Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.507.

[4] - Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, tập 12 (1951), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.280.

[5] - Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 7, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.398.

[6] - Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 11, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.585.

[7] - Bộ Quốc phòng: QĐND Việt Nam với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Nxb QĐND, Hà Nội, 2004, tr.211, 212.

[8] - Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.82.

[9]- Hồ Chí Minh , Toàn tập, tập 7, Nxb CTQG, Hà Nội, 2002, tr. 14.

File đính kèm:

PGS, TS Nguyễn Mạnh Hà, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.