Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Kế hoạch giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023

13:59 | 24/02/2023

(Bqp.vn) - Theo TTXVN, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh (QP-AN) Trung ương vừa ký ban hành Kế hoạch giáo dục QP-AN năm 2023.

Kế hoạch nhằm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ giáo dục QP-AN theo quy định của pháp luật, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. Theo đó, cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục QP-AN Trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng thuộc các Bộ, ngành liên quan tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Bộ, ngành nâng cao chất lượng thực hiện quản lý nhà nước về công tác giáo dục QP-AN theo thẩm quyền. Kịp thời củng cố, kiện toàn Hội đồng Giáo dục QP-AN các cấp đảm bảo đủ số lượng, đúng thành phần theo quy định; duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng, cơ quan thường trực Hội đồng Giáo dục QP-AN các cấp.

Các Ban, Bộ, ngành Trung ương và Hội đồng Giáo dục QP-AN các cấp rà soát, nắm số lượng, phân loại đối tượng phải bồi dưỡng kiến thức QP-AN để xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng cho các đối tượng theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư; thực hiện việc cập nhật bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng là cán bộ lãnh đạo, quản lý hai nhiệm kỳ liên tiếp không thay đổi chức danh hoặc phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Các Bộ, ngành Trung ương và địa phương tiếp tục triển khai xây dựng các trung tâm giáo dục QP-AN thuộc quyền quản lý; chỉ đạo các nhà trường có trung tâm, các trường được tự chủ môn học khắc phục những tồn tại, hạn chế; mua sắm bổ sung vật chất, mô hình học cụ, trang thiết bị dạy học, trang phục cho giảng viên, củng cố giảng đường, phòng học chuyên dùng, thao trường, bãi tập phục vụ cho môn học giáo dục QP-AN theo quy định hiện hành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học được tự chủ môn học giáo dục QP-AN; kiên quyết đưa các trường không đủ điều kiện tự chủ vào thực hiện liên kết tại trung tâm giáo dục QP-AN; đối với những trường đủ điều kiện tự chủ chỉ cho phép tự chủ có thời hạn không quá 5 năm, sau đó kiểm tra lại, nếu không đủ điều kiện tự chủ sẽ đưa vào thực hiện liên kết tại trung tâm giáo dục QP-AN. Không cho phép tăng thêm các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học được tự chủ môn học, để tránh phá vỡ quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục QP-AN. Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác giáo dục QP-AN các Sở Giáo dục và Đào tạo.

Các Ban, Bộ, ngành Trung ương, Hội đồng Giáo dục QP-AN các quân khu, địa phương thực hiện kiểm tra công tác giáo dục QP-AN đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền.

File đính kèm:

Quốc Phòng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.