Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Toàn quân đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao

08:30 | 10/02/2024

(Bqp.vn) - Nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trả lời phỏng vấn của các cơ quan thông tấn, báo chí, để làm rõ hơn những kết quả đạt được trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương trả lời phỏng vấn của các cơ quan thông tấn, báo chí.

Phóng viên (PV): Trước hết xin cảm ơn Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này. Một năm đã qua đi với nhiều dấu ấn của Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng chí có thể khái quát những kết quả nổi bật của toàn quân trong năm 2023?

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Năm 2023, trong bối cảnh chung có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, giúp đỡ của các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, trong đó nhiều lĩnh vực có bước đột phá, nổi bật là:

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn quán triệt, nắm vững và tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng. Chủ động nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Đề xuất triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chiến lược, đề án, dự án, văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng, nhất là đã tham mưu hoàn thành có chất lượng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, trình Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ban hành Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị khóa XII về các chiến lược quân sự, quốc phòng.

Quân đội tiếp tục giữ vững và phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” và khu vực phòng thủ vững chắc; hoàn thành tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất”.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt ba đột phá và nhiệm vụ, giải pháp “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng”, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân; chất lượng huấn luyện, diễn tập, giáo dục và đào tạo, hội thi, hội thao được nâng lên. Công tác xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật có nhiều tiến bộ; cải cách hành chính quân sự, xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng đạt kết quả tích cực.

Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng và các mặt công tác khác có bước phát triển mới. Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc được đẩy mạnh, thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước và Quân đội.

Chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, Quân đội vững mạnh về chính trị; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Quân đội được tăng cường. Bản chất, lập trường giai cấp công nhân của Quân đội được giữ vững; tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên kiên định, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong mọi tình huống, Quân đội luôn thể hiện bản lĩnh vững vàng, là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN.

PV: Thưa đồng chí, đâu là nguyên nhân để có được kết quả đó?

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Những kết quả nổi bật trong năm 2023 tiếp tục khẳng định trách nhiệm, quyết tâm chính trị và sự nỗ lực cao của Quân đội trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Kết quả đó do nhiều nguyên nhân, cả khách quan và chủ quan; trong đó, sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước là nhân tố quyết định; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các Ban, Bộ, ngành Trung ương và các địa phương; sự quan tâm, thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân cả nước có ý nghĩa rất quan trọng. Đây vừa là kinh nghiệm quý báu, vừa là động lực để cán bộ, chiến sĩ toàn quân ra sức phấn đấu giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mãi mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đồng thời, có được kết quả đó là do Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân luôn có sự đoàn kết, thống nhất cao, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thể hiện rõ tinh thần “7 dám”: “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung” theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, trung thành, kiên định, vững vàng; có ý chí, quyết tâm cao, đoàn kết, hiệp đồng, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

PV: Xin đồng chí cho biết, thực hiện chủ trương xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, thời gian qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo triển khai những giải pháp như thế nào? Yếu tố quan trọng hàng đầu trong quá trình này là gì, thưa đồng chí?

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại là chủ trương đúng đắn, nhất quán, thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước ta, bảo đảm cho Quân đội đủ sức hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong giai đoạn cách mạng mới.

Thời gian qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng về xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh; nhất là Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo. Trên cơ sở đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã ban hành nghị quyết, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Theo đó, một trong những giải pháp rất quan trọng là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân về vị trí, ý nghĩa của việc điều chỉnh tổ chức lực lượng, xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kế hoạch, xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, thời gian và lộ trình tổ chức thực hiện, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện việc điều chỉnh tổ chức lực lượng một cách bài bản, khoa học; vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vừa điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.

Quá trình điều chỉnh tổ chức lực lượng, phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Theo đó, nhân tố tiên quyết nhất, cốt lõi nhất là phải bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân có bản lĩnh chính trị vững vàng, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống; đặc biệt, trong tình hình hiện nay, phải sẵn sàng xả thân để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân trước các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là thiên tai, dịch bệnh.

Cùng với đó, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo bảo đảm mọi quân nhân và đơn vị phải thực sự tinh nhuệ; tăng cường xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” gắn với xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, chấp hành pháp luật, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật; tăng cường hợp tác quốc tế về kỹ thuật quân sự và đối ngoại quốc phòng.

PV: Trong năm qua, Bộ Quốc phòng đã chủ trì soạn thảo, trình Quốc hội 3 dự án luật về quân sự, quốc phòng, trong đó có 2 luật đã được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành rất cao. Để đạt được sự đồng thuận cao như vậy, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có những lãnh đạo, chỉ đạo như thế nào xuyên suốt trong quá trình xây dựng luật?

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Năm 2023, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Quốc hội 03 dự án Luật về quân sự, quốc phòng; trong đó có 2 luật đã được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành rất cao, đó là: Luật Phòng thủ dân sự và Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Riêng đối với dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp đã được Quốc hội cho ý kiến lần thứ nhất tại Kỳ hợp thứ 6 và dự kiến sẽ xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7.

Có được kết quả như vậy, trước hết thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp, giúp đỡ của các Ban, Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự chủ động, tích cực của các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng trong nghiên cứu, khảo sát thực tế để tham mưu, đề xuất các chính sách đưa vào các dự án luật.

Kết quả xây dựng pháp luật về quân sự, quốc phòng năm 2023 đã góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về quốc phòng và xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

PV: Năm 2024 là năm có nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Bộ Quốc phòng có những hoạt động trọng tâm gì để nhân dân trong nước, quốc tế ngày càng hiểu và nhận rõ hơn sự trưởng thành, lớn mạnh, phát triển của Quân đội ta?

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng và Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra; năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của Đảng, đất nước và Quân đội. Hội nghị Quân ủy Trung ương và Hội nghị Quân chính toàn quân đã xác định rõ nhiệm vụ năm 2024, trong đó cần tập trung thực hiện thật tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, toàn quân tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo tình hình, chủ động, nhạy bén, kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, nhất là có đối sách phù hợp để bảo vệ vững chắc Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận, đề án về quân sự, quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Hai là, phát huy tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh các vùng và địa bàn trọng điểm. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các Ban, Bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quân sự, quốc phòng.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và chủ đề năm 2024: “Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh”, bảo đảm giữ vững sự ổn định, nâng cao sức mạnh và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, giáo dục và đào tạo; tham gia hội thi khu vực và quốc tế đạt kết quả cao hơn năm trước.

Bốn là, duy trì nghiêm chế độ SSCĐ; chuẩn bị tốt về mọi mặt, tích cực, chủ động ứng phó thắng lợi các thách thức an ninh phi truyền thống. Thực hiện tốt Đề án diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; xây dựng Đề án tổ chức lực lượng diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Năm là, thực hiện có hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật, phát triển công nghiệp quốc phòng và các mặt công tác khác. Tiến hành hoạt động đối ngoại quốc phòng chủ động, linh hoạt, thực chất, hiệu quả; tích cực tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và Quân đội trên trường quốc tế.

Sáu là, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; Quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp hiệu quả của các Ban, Bộ, ngành Trung ương và các địa phương; sự giúp đỡ của Nhân dân, toàn quân sẽ phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ra sức phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024, thiết thực lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

PV: Nhân dịp đầu Xuân năm mới, đồng chí có lời chúc gì gửi tới cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân cả nước?

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng rất phấn khởi trước tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, ý chí, quyết tâm và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của toàn quân trong năm 2023. Năm mới 2024 và Xuân Giáp Thìn đang về trên khắp mọi miền của đất nước. Xuân mới cũng là dịp để chúng ta cùng nhìn lại một năm đầy nỗ lực đã qua và dự liệu cho một năm tiếp theo với những kỳ vọng và quyết tâm mới.

Quyết tâm ở đây là toàn quân phải luôn SSCĐ cao, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” vững chắc, ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Quyết liệt triển khai thực hiện đến năm 2025 cơ bản hoàn thành mục tiêu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, giáo dục và đào tạo; tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và cải cách hành chính quân sự. Chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, Quân đội vững mạnh về chính trị. Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 với kết quả cao hơn năm 2023.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mong nhân dân cả nước tiếp tục quan tâm, chia sẻ, động viên người thân yên tâm công tác, cống hiến vì sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đất nước ngày càng phát triển, Nhân dân có cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc.

Nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, chúc cán bộ, chiến sĩ toàn quân, cùng nhân dân cả nước luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt được nhiều thành tích to lớn hơn nữa.

PV: Trân trọng cảm ơn Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã có cuộc trao đổi này. Nhân dịp đầu Xuân mới, xin kính chúc đồng chí và gia đình nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và thành công! Chúc Quân đội ta tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao!

File đính kèm:

Nguyễn Bằng (lược ghi)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.