Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Xứng đáng Quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng

09:31 | 09/02/2024

(Bqp.vn) - Đó là điều Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng rất tâm huyết bày tỏ trong cuộc trò chuyện với phóng viên trước thềm Xuân Giáp Thìn 2024. Trân trọng giới thiệu với bạn đọc những chia sẻ của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.


Đại tướng Phan Văn Giang đọc Thư chúc Tết Giáp Thìn 2024 gửi toàn thể sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động toàn quân, lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên cả nước. (ảnh: Nguyễn Bằng)

Phóng viên (PV): Thưa Bộ trưởng, nhìn lại năm 2023 vừa qua, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Quân đội ta có những gì nổi bật?

Đại tướng Phan Văn Giang: Có thể nói, năm 2023, toàn quân thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực trải qua nhiều biến động to lớn, diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo; cạnh tranh chiến lược, chạy đua vũ trang, liên kết quân sự, chiến tranh ủy nhiệm gia tăng, xung đột vũ trang bùng phát ở nhiều khu vực, tác động sâu sắc, toàn diện đến mọi quốc gia, dân tộc. Các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, biến đổi khí hậu, thiên tai, động đất,... tiếp tục diễn biến phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng tại nhiều quốc gia, khu vực; tác động, ảnh hưởng sâu sắc đến an ninh chính trị, kinh tế - xã hội trên phạm vi toàn cầu. Ở trong nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, chúng ta cũng gặp không ít khó khăn, thách thức; các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hoà bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội ta.

Trong bối cảnh đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023; trong đó, nhiều lĩnh vực có bước đột phá. Nổi bật là:

Một là, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn quán triệt, nắm vững và tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng. Chủ động nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng; chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội tiếp tục được nâng cao.

Đặc biệt, trong năm 2023, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chiến lược, đề án, dự án, luật, văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng; chủ động tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành chất lượng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, trình Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ban hành Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị khóa XII về các chiến lược quân sự, quốc phòng. Báo cáo Bộ Chính trị ban hành và triển khai thực hiện các chủ trương, kết luận về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo; về tăng cường quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội trên hướng chiến lược, trọng điểm. Trình Quốc hội thông qua dự án Luật Phòng thủ dân sự; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; cho ý kiến dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; trình Chính phủ 07 Nghị định; ban hành theo thẩm quyền 158 văn bản quy định chi tiết và thực hiện biện pháp quản lý nhà nước của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; tham gia tích cực dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)...

Hai là, Quân đội luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với nền an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” và khu vực phòng thủ các cấp ngày càng vững chắc; hoàn thành tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; luôn tiên phong, nòng cốt, xung kích trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; bảo đảm an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, uy tín của Quân đội và cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn được giữ vững và nâng cao.

Ba là, toàn quân tập trung đẩy mạnh thực hiện “ba đột phá”; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp “Năm điều chỉnh tổ chức lực lượng”; giải thể, sáp nhập, điều chuyển, thành lập mới trên 1.400 tổ chức; trong đó giải thể Quân đoàn 1, Quân đoàn 2, thành lập Quân đoàn 12. Sắp xếp, kiện toàn đủ 100% đầu mối đơn vị dự bị động viên. Chất lượng huấn luyện có nhiều tiến bộ, sát nhiệm vụ, tình huống, đối tượng tác chiến; bộ đội sử dụng thành thạo, làm chủ vũ khí, trang bị, nhất là vũ khí, trang bị mới, hiện đại; tổ chức thành công nhiều cuộc diễn tập với quy mô lớn, nhiều nội dung, phương pháp mới và tổ chức bắn kiểm tra các loại vũ khí, trang bị, hỏa lực. Đến nay, có thể khẳng định, sức mạnh, trình độ chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của các quân, binh chủng; khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu của Quân đội và dân quân tự vệ ngày càng được nâng cao, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bốn là, công tác hậu cần, kỹ thuật được triển khai thực hiện toàn diện, bảo đảm kịp thời yêu cầu nhiệm vụ; chủ động nghiên cứu, sản xuất thành công một số loại nhiên liệu đặc chủng và vật tư kỹ thuật, giảm phụ thuộc vào đối tác nước ngoài. Triển khai hiệu quả các nghị quyết, chương trình, đề án về công nghiệp quốc phòng, trọng tâm là nghiên cứu sản xuất, chế tạo một số loại vũ khí, trang bị mới, hiện đại và các công trình, sản phẩm lưỡng dụng góp phần tự chủ, bảo đảm vũ khí, trang bị, từng bước đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Năm là, hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được tiến hành tích cực, chủ động, khôn khéo, linh hoạt, thực chất, hiệu quả; tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng lòng tin chiến lược, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế, tăng cường sức mạnh quốc phòng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, hữu nghị để phát triển đất nước. Tham gia tích cực, có trách nhiệm các hoạt động đối ngoại quốc phòng đa phương, song phương và gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Tổ chức thành công Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia lần thứ nhất; Giao lưu sĩ quan trẻ biên phòng Việt Nam - Lào; Giao lưu sĩ quan trẻ Cảnh sát biển Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 3; Hội nghị công tác Cảnh sát biển Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 7. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về khắc phục hậu quả chiến tranh, xử lý chất độc đi-ô-xin, rà phá bom, mìn.

Sáu là, công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và cán bộ được đặc biệt chú trọng. Chủ động triển khai nhiều giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu về chính trị; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Quân đội được tăng cường. Bản chất, lập trường giai cấp công nhân của Quân đội được giữ vững; tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên kiên định, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngày 25/12/2023, phát biểu tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ tám, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã biểu dương, đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2023 của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân; khẳng định rõ: Đảng bộ Quân đội thực sự gương mẫu đi đầu; trong bất luận hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Quân đội luôn kiên định, vững vàng, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

PV: Nhân dịp Xuân mới, mong Bộ trưởng chia sẻ những điều Bộ trưởng thấy ấn tượng trong quá trình chỉ đạo và kiểm tra toàn quân?

Đại tướng Phan Văn Giang: Năm 2023, các mặt công tác của toàn quân có sự chuyển biến tiến bộ rõ nét và mỗi lĩnh vực đều có những dấu ấn mới. Tôi rất vui khi các cơ quan, đơn vị và cán bộ, nhân viên, chiến sĩ toàn quân đều có ý thức trách nhiệm cao, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích.

Bên cạnh những việc rất hệ trọng mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành trong năm 2023, như Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các văn bản luật liên quan đến quốc phòng, an ninh trình Quốc hội; triển khai thực hiện hiệu quả đề án về tổ chức Quân đội, xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh..., thì còn nhiều việc khác toàn quân đã hoàn thành xuất sắc, kết quả cao hơn những năm trước, đó là:

Công tác huấn luyện, giáo dục - đào tạo đã có nhiều đổi mới, tiến bộ rõ nét; tổ chức hội thi, hội thao các cấp thực chất, an toàn. Quân đội tham gia hội thao, hội thi thi đấu trong nước, quốc tế, nhất là SEA Games 32, Giải bắn tỉa, Giải bóng chuyền Quân đội các nước ASEAN, Giải vô địch điền kinh quốc gia, Giải bóng đá, bóng chuyền, võ chiến đấu tay không toàn quân đạt nhiều thành tích xuất sắc. Đặc biệt, năm 2023, Viettel xuất sắc giành ngôi vô địch cuộc thi tấn công mạng “Pwn2Own” lớn nhất thế giới.

Cùng với đó, chất lượng các cuộc diễn tập được nâng lên một bước mới với yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao, sử dụng nhiều lực lượng, vũ khí, trang bị, xử trí nhiều tình huống phức tạp, sát thực tế chiến tranh hiện đại, như: Diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 3, diễn tập chiến dịch tiến công trên địa bàn Tây Nguyên, diễn tập đối kháng tác chiến không gian mạng... Đặc biệt, thành công trong diễn tập của Quân đoàn 12 ngay sau khi thành lập với nhiều nội dung mới, phối hợp, hiệp đồng nhiều lực lượng, quân, binh chủng trong thời gian chuẩn bị rất gấp và thời tiết mưa, rét khắc nghiệt…, được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, địa phương đánh giá rất cao, khẳng định đây là minh chứng cho sự lớn mạnh toàn diện của QĐND Việt Nam anh hùng.

Công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, khoa học quân sự đã đạt được những tiến bộ mới rất đáng mừng; đặc biệt, chúng ta đã chủ động nghiên cứu, sản xuất thành công một số loại nhiên liệu đặc chủng và vật tư kỹ thuật, giảm phụ thuộc vào đối tác nước ngoài; đã từng bước chủ động, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ vào nghiên cứu, sửa chữa, cải tiến, sản xuất được nhiều chủng loại vũ khí mới trang bị cho Quân đội, trong đó có cả những vũ khí chiến lược.

Việc thực hiện kết hợp kinh tế với quốc phòng đạt nhiều thành tựu nổi bật; trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, nhưng các doanh nghiệp Quân đội, tiêu biểu là Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn… thực hiện tốt chức năng đội quân lao động sản xuất với tổng doanh thu ước đạt 310.000 tỷ đồng (vượt 0,33% kế hoạch), đóng góp ngân sách Nhà nước gần 50.000 tỷ đồng (vượt 3,17% kế hoạch).

Cùng với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng rất thành công, được xem là điểm sáng của Quân đội trong năm 2023, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi chủ trương bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, nâng cao vị thế, uy tín của Quân đội và đất nước trên trường quốc tế. Tích cực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu năm 2023. Hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” dũng cảm, xả thân trong những lúc, những nơi nguy nan, gian khó nhất đã để lại ấn tượng rất tốt đẹp trong lòng Nhân dân và bạn bè quốc tế.

Đảng bộ Quân đội được xây dựng thực sự vững mạnh, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Toàn quân luôn vững vàng, kiên định, tiên phong trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nhiều tập thể, cá nhân đoạt giải cao trong các cuộc thi báo chí và chính luận được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thường xuyên khen ngợi về công tác này.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy các cấp thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc theo tinh thần “7 dám” mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Ban, Bộ, ngành, địa phương cùng Nhân dân rất tin tưởng, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Quân đội, cũng như phẩm chất, trình độ, uy tín, trách nhiệm của Quân đội, luôn xứng đáng với truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.

PV: Năm 2024, định hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Quân đội ta có nội dung gì cần nhấn mạnh, thưa Bộ trưởng?

Đại tướng Phan Văn Giang: Chúng ta đã dự báo năm 2024, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó đoán định; môi trường chính trị, an ninh, kinh tế xuất hiện nhiều yếu tố bất ổn mới, tác động nhanh, mạnh và bất ngờ; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống ngày càng tác động mạnh, nhiều mặt, có thể đe doạ nghiêm trọng đến sự ổn định, bền vững của thế giới, khu vực và đất nước ta... Ở trong nước, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bên cạnh thời cơ, thuận lợi, chúng ta vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn, trong đó có kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội QPTD, đồng thời là năm toàn quân cơ bản hoàn thành tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại theo lộ trình đã đề ra…

Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ tám và Hội nghị quân chính toàn quân năm 2023 đã xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 mà toàn quân phải nỗ lực và quyết liệt triển khai thực hiện thắng lợi, trong đó cần tập trung ưu tiên triển khai thực hiện thật tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, toàn quân chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chiến lược, đề án về quân sự, quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị và Chính phủ về nhiệm vụ năm 2024; xây dựng các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ; chuẩn bị các phương án, lực lượng, phương tiện, ứng phó thắng lợi các thách thức an ninh phi truyền thống... Cán bộ, chiến sĩ phải luôn xác định sẵn sàng giúp đỡ Nhân dân với tinh thần trách nhiệm cao nhất, không quản hiểm nguy, gian khó, hy sinh, cống hiến hết mình vì Nhân dân, vì Tổ quốc; luôn là lực lượng nòng cốt, tiên phong, vững vàng trong mọi khó khăn, thử thách; xứng đáng với tình cảm và sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Nhân dân dành cho Quân đội. Trong bất luận hoàn cảnh nào, dù khó khăn, phức tạp đến đâu cũng phải giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Hai là, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân; nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ gắn với phòng thủ quân khu và thế chiến lược của cả nước; nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng, an ninh và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng nền QPTD vững mạnh.

Ba là, toàn quân đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả “ba đột phá” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và chủ đề năm 2024 “Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh”, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo đảm thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”; bảo đảm Quân đội thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu. Tăng cường huấn luyện sử dụng vũ khí, trang bị mới gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng; tổ chức các cuộc diễn tập, luyện tập, hội thi, hội thao bảo đảm an toàn, hiệu quả, sát thực tế. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” gắn với xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật.

Bốn là, thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội trong mọi tình huống; đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, đủ năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là vũ khí chiến lược mang thương hiệu Việt Nam; đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, triển khai Chính phủ điện tử và chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng.

Năm là, chủ động, tích cực triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng theo phương châm “tích cực, chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả”, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; tích cực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, hỗ trợ nhân đạo, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thảm họa, khắc phục hậu quả chiến tranh. Tổ chức tốt Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ hai vào tháng 12/2024.

Sáu là, tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, Quân đội vững mạnh về chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”; tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội và phòng, chống hiệu quả các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có tinh thần “7 dám”; tập trung cơ bản kiện toàn, sắp xếp xong cán bộ quản lý, chỉ huy các cấp gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030; xây dựng, triển khai Đề án “Chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với QĐND Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”; đồng thời, triển khai chặt chẽ, hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm Ngày hội QPTD và các hoạt động hướng tới những ngày lễ trọng đại của đất nước trong năm 2025.

PV: Thưa Bộ trưởng, năm 2024, nhiệm vụ của Quân đội đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi rất cao. Bộ trưởng có thông điệp gì gửi tới cán bộ, chiến sĩ toàn quân?

Đại tướng Phan Văn Giang: Năm 2024, ngoài việc nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ, các mặt công tác thường xuyên, những khâu đột phá, thì Quân đội ta phải cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh. Đồng thời, năm 2024 diễn ra nhiều sự kiện lớn, trong đó có kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm Ngày hội QPTD. Quân đội không chỉ là lực lượng chủ lực trong chuẩn bị và tổ chức các sự kiện này mà toàn quân còn phải ra sức phấn đấu, lập thành tích cao nhất thiết thực chào mừng những sự kiện trọng đại của đất nước và Quân đội. Đặc biệt, cần quyết tâm cao độ để tạo được dấu ấn mới, thành tựu nổi bật, đánh dấu mốc son kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm Ngày hội QPTD.

Tôi mong muốn và tin tưởng cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn đoàn kết, nỗ lực thi đua cống hiến, có nhiều sáng kiến, chung sức, đồng lòng thực hiện khát vọng xây dựng Quân đội hùng mạnh, đạt nhiều thành tích xứng tầm với 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, xứng đáng với công lao, sự hy sinh xương máu của các thế hệ đã dựng xây Quân đội, tạo nên truyền thống anh hùng, vẻ vang của Quân đội ta và phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”. Không ngừng vun đắp truyền thống “Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng” là trách nhiệm thiêng liêng cao cả, thôi thúc chúng ta phải nỗ lực phấn đấu vượt bậc.

Nhân dịp năm mới, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tôi trân trọng gửi tới cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng toàn quân, lực lượng dân quân tự vệ cả nước, các đồng chí làm nhiệm vụ quốc tế ở xa Tổ quốc, cùng với gia đình, người thân lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, có nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mong các gia đình có người thân là bộ đội tiếp tục quan tâm, chia sẻ, động viên, thực sự là hậu phương vững chắc để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, cống hiến vì sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đất nước ngày càng phát triển và Nhân dân có cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Tất cả chúng ta cùng phấn đấu góp sức xây dựng Quân đội ngày càng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, để QĐND Việt Nam luôn xứng đáng là lực lượng tiên phong, mẫu mực, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

PV: Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

File đính kèm:

Huy Quang (thực hiện)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.