Giới thiệu > Danh sách tin bài

Lấy ý kiến dự thảo Văn bản pháp luật

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu
09:45 | 15/09/2022
(Bqp.vn) - Thực hiện Kế hoạch của Bộ Quốc phòng về việc triển khai thi hành Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành kèm theo Công văn số 4418/VP-PC(P3) ngày 28/6/2022 của Văn phòng Bộ Quốc phòng; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Thanh tra Bộ Quốc phòng phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 95/2014/TT-BQP ngày 07/7/2014 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu.
Lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định hợp tác quốc tế về cứu hộ, cứu nạn trong Quân đội
09:33 | 15/09/2022
(Bqp.vn) - Thực hiện Quyết định số 1816/QĐ-BQP ngày 17/6/2021 của Bộ Quốc phòng về việc Ban hành Kế hoạch xây dựng hoàn thiện Thể chế về hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 2450/QĐ-TM ngày 15/10/2021 của Bộ Tổng Tham mưu về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Thông tư quy định hợp tác quốc về cứu hộ, cứu nạn trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
Lấy ý kiến dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Phòng không nhân dân
19:12 | 07/09/2022
(Bqp.vn) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai công tác lập Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Phòng không nhân dân. Để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức và cá nhân, tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện văn bản, Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo các văn bản lập đề nghị xây dựng dự án Luật Phòng không nhân dân.
Lấy ý kiến vào Hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 112/2014/NĐ-CP về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền
19:56 | 02/08/2022
(Bqp.vn) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Cơ quan Thường trực Ban Soạn thảo) đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền (Nghị định số 112/2014/NĐ-CP).
Lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Thông tư 173/2020/TT-BQP về xử phạt hành chính trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
18:15 | 20/07/2022
(Bqp.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-BQP ngày 09/01/2022 của Bộ Quốc phòng về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng năm 2022. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 173/2020/TT-BQP ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.
Lấy ý kiến dự thảo Thông tư về Nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân trong Quân đội
16:47 | 19/07/2022
(Bqp.vn) - Thực hiện Quyết định số 258/QĐ-BQP ngày 25/01/2022 của Bộ Quốc phòng ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 và ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan soạn thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân trong Quân đội.
Lấy ý kiến vào Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp
15:20 | 05/07/2022
(Bqp.vn) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã phối hợp với Bộ Công an triển khai công tác lập Hồ sơ đề nghị xâỵ dựng Luật CNQP, an ninh và ĐVCN trên cơ sở kế thừa kết quả Hồ sơ lập đề nghị Luật CNQP, ĐVCN và bổ sung phạm vi điều chỉnh lĩnh vực công nghiệp an ninh. Để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi, tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện văn bản, Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng trân trọng giới thiệu toàn văn Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật CNQP, an ninh và ĐVCN.
Lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ
11:08 | 01/07/2022
(Bqp.vn) - Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 258/QĐ-BQP ngày 25/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Kế hoạch số 395/KH-CS ngày 03/3/2022 của Cục Chính sách về việc nghiên cứu, xây dựng Thông tư của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã được Thủ trưởng Tổng cục Chính trị phê duyệt; Cục Chính sách, Cơ quan chủ trì soạn thảo, phối hợp với các cơ quan chức năng đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Tờ trình, Thông tư của Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ.
Lấy ý kiến dự thảo Thông tư về quy trình xử lý vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng
23:29 | 21/05/2022
(Bqp.vn) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng tại Kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (VPHC) thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng năm 2022 (Kế hoạch số 80/KH-BQP); Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan soạn thảo Thông tư thay thế Thông tư số 78/2016/TT-BQP ngày 08/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về quy trình xử phạt VPHC của BĐBP.
Lấy ý kiến dự thảo Thông tư về quy trình công nhận, thực hiện chế độ với người có công thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
17:16 | 09/05/2022
(Bqp.vn) - Thực hiện Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Công văn số 122/VP-NC ngày 07/01/2022 của Văn phòng Bộ Quốc phòng); Cục Chính sách chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, một số cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng.
<<...34567...>>
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.