Văn bản pháp luật > Chi tiết văn bản

Quyết định về việc cấp Bằng Tổ quốc ghi công, ngày 20/7/2010

11:59 AM | 14/09/2012

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________

Số :  1238 /QĐ - TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày  20  tháng 7  năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Bằng Tổ quốc ghi công

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 26/2005/PL-UBTVQH, ngày 29 tháng  6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 23/TTr-BLĐTBXH ngày 07 tháng 5 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho 533 liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng, và 09 tỉnh: Bình Dương, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Nam, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Thanh Hóa, (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

 

Nơi nhận :

- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

- VPCP: BTCN, Cổng TTĐT;              

- Lưu: Văn thư, TCCV (2b), Mai (9b).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

File đính kèm:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.