Văn bản pháp luật > Chi tiết văn bản

Hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ theo Quyết định số 122/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ

11:02 PM | 13/09/2012

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI - BỘ QUỐC PHÒNG

BỘ TÀI CHÍNH

________

Số: 05/2008/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BTC

                           

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

         

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2008

           

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ theo Quyết định số 122/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ

      

Căn cứ Quyết định số 122/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ, sau khi trao đổi ý kiến với Bộ, ngành liên quan, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

Đối tượng áp dụng quy định tại Thông tư này là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân viên chức quốc phòng (kể cả lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật) biên chế thuộc các đơn vị công binh chuyên trách của Bộ Quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ tại các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Các chế độ áp dụng:

Đối tượng quy định tại khoản 1 Thông tư này, trong thời gian trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ được hưởng các chế độ sau:

a) Được hưởng nguyên lương ngạch bậc, cấp bậc, quân hàm hoặc phụ cấp quân hàm và các khoản phụ cấp lương khác (nếu có) theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước; được thực hiện chế độ nâng bậc lương, nâng ngạch, thăng quân hàm, nâng lương quân hàm và các chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật.

b) Được hưởng sinh hoạt phí mức 60.000 đồng/người/ngày, tính theo ngày thực tế thực hiện nhiệm vụ tại khu vực bãi bom, mìn, vật nổ.

Trong ngày thực tế làm việc, nếu thời gian trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại khu vực bãi bom, mìn, vật nổ dưới 4 giờ thì được tính bằng 1/2 ngày; từ 4 giờ trở lên được tính là một ngày.

c) Khi được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ, nếu bị thương, bị bệnh, hy sinh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 3, Điều 11 và Điều 17 Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì được xem xét, xác nhận là thương binh, bệnh binh hoặc liệt sĩ.

3. Lập dự toán và chi trả chế độ:      

a) Đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước, các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ phải thực hiện việc lập dự toán, cấp phát, quyết toán các chế độ tại điểm a và điểm b, khoản 2 Thông tư này theo chế độ quản lý tài chính hiện hành, cụ thể:

- Kinh phí thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp lương và các chế độ khác quy định tại điểm a khoản 2 Thông tư này đối với các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Quốc phòng và được cấp phát, quyết toán theo quy định hiện hành.

- Kinh phí thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp lương và các chế độ khác quy định tại điểm a khoản 2 Thông tư này đối với các đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì được tính trong đơn giá rà phá bom, mìn, vật nổ theo quy định hiện hành.

- Kinh phí thực hiện chế độ sinh hoạt phí quy định tại điểm b khoản 2 Thông tư này được tính trong chi phí của dự án theo đơn giá nhân công/1ha diện tích quy định cho khu vực rà phá bom, mìn, vật nổ được phê duyệt. Tổng mức chi sinh hoạt phí không vượt quá dự toán tính trong dự án được duyệt.

b) Đối với các dự án sử dụng các nguồn vốn khác, kinh phí thực hiện chế độ quy định tại điểm a và điểm b, khoản 2 Thông tư này tính trong đơn giá cho rà phá bom, mìn, vật nổ, theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ theo quy định hiện hành.

c) Các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ có trách nhiệm chi trả sinh hoạt phí cho những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ theo từng ngày thực tế thực hiện nhiệm vụ hoặc trả cùng với kỳ lương hàng tháng.

4. Tổ chức thực hiện.

a) Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

b) Các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng kể từ ngày Quyết định số 122/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ có hiệu lực thi hành.

c) Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc được giao nhiệm vụ thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ tổ chức thực hiện các quy định tại Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính xem xét, giải quyết./.

 

KT.BỘ TRƯỞNG

 BỘ TÀI CHÍNH

 THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

  KT.BỘ TRƯỞNG

BỘ QUỐC PHÒNG

     THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

  KT.BỘ TRƯỞNG

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI         

THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

  

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

  

Thượng tướng

Nguyễn Văn Được

 

           Huỳnh Thị Nhân

                                                                                    

Nơi nhận

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Toà án nhân dân tối cao;

-Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Đăng công báo;

- Website Chính phủ;

- Lưu Bộ LĐTBXH, Bộ QP, Bộ TC. 

File đính kèm:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.