Văn bản pháp luật > Chi tiết văn bản

Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/ 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương

11:44 AM | 14/09/2012


BỘ QUỐC PHÒNG -

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH

___________

Số 22/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2010

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC

ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg

ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với

 quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác

 trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương

________________________

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (sau đây gọi tắt là Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg);

Căn cứ Công văn số 2403/TTg-KGVX ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng hưởng chế độ theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg;

Liên Bộ: Quốc phòng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính hướng dẫn như sau:

Điều 1. Điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng tại khoản 2 Mục II Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC)

1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến ngày 30 tháng 4 năm 2009, đối tượng quy định tại khoản 1 Mục I Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC được điều chỉnh tăng thêm 15% mức trợ cấp hàng tháng.

Công thức điều chỉnh như sau:

          Mức trợ cấp hàng tháng                   Mức  trợ cấp quy định              

            được hưởng từ ngày        =      tại khoản 1 Điều 2 Quyết định    x   1,15

       01/01/2009 đến 30/4/2009                  số 142/2008/QĐ-TTg  

Mức trợ cấp hàng tháng cụ thể như sau:                                                                                         

a) Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 690.000 đồng/tháng.

b) Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 724.500 đồng/tháng.

c) Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 759.000 đồng/tháng.

d) Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 793.500 đồng/tháng.

đ) Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 828.000 đồng/tháng.

2. Từ ngày 01 tháng 5 năm 2009, đối tượng quy định tại khoản 1 Mục I Thông tư số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC được điều chỉnh tăng thêm 05% mức trợ cấp hàng tháng.

 Công thức điều chỉnh như sau:

         Mức trợ cấp                          Mức trợ cấp hàng tháng

hàng tháng được hưởng      =       được hưởng tại thời điểm    x 1,05

    từ ngày 01/5/2009                         tháng 4 năm 2009

Mức trợ cấp hàng tháng cụ thể như sau:

a) Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 724.500 đồng/tháng.

b) Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 760.725 đồng/tháng.

c) Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 796.950 đồng/tháng.

d) Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 833.175 đồng/tháng.

đ) Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 869.400 đồng/tháng.

3. Đối với đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, nếu từ trần theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg, thực hiện như sau:

a) Nếu từ trần trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến ngày 30 tháng 4 năm 2009, thân nhân của người từ trần được hưởng trợ cấp một lần bằng 03 tháng trợ cấp hàng tháng hiện hưởng của người từ trần theo quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Nếu từ trần từ ngày 01 tháng 5 năm 2009 trở đi, thân nhân của người từ trần được hưởng trợ cấp một lần bằng 03 tháng trợ cấp hàng tháng hiện hưởng của người từ trần theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Mức điều chỉnh trợ cấp hàng tháng hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chế độ hướng dẫn tại Thông tư này.

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan chức năng các địa phương thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng hướng dẫn tại Thông tư này.

3. Đối với số hồ sơ đang xét hưởng chế độ, cấp nào đang xét duyệt thì cấp đó thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Đối với đối tượng đã có quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng trước ngày Thông tư này có hiệu lực, cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội có thẩm quyền chịu trách nhiệm điều chỉnh các mức hưởng tương ứng.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Bộ Quốc phòng để phối hợp với liên Bộ xem xét, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ TÀI CHÍNH

THỨ TRƯỞNG

 

(Đã ký) 

Nguyễn Công Nghiệp

KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký) 

Bùi Hồng Lĩnh

KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ QUỐC PHÒNG

THỨ TRƯỞNG

 

(Đã ký) 

Thượng tướng

Nguyễn Văn Được

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;

- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Tư;

- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;

- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;

- Website: BLĐTBXH, BTC;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng;

- Lưu VT: BQP, BLĐTBXH, BTC.

File đính kèm:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.